Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถิติ
Skip Navigation Links
สถิติตลาดการเงินExpand สถิติตลาดการเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
สถิติสถาบันการเงินExpand สถิติสถาบันการเงิน
สถิติระบบการชำระเงินExpand สถิติระบบการชำระเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาคExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ
แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
สถิติทั้งหมด/ติดต่อสอบถาม
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.

สถิติ > สถิติเศรษฐกิจและการเงิน > การเงินและการธนาคาร > บัญชีการเงิน
  บัญชีการเงิน 

บัญชีการเงินเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ที่แสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของสถาบันการเงินที่มีกับกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ โดยจัดทำตามมาตรฐาน Monetary and Financial Statistics Manual (MFSM2000) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และจัดทำโดยการรวม (consolidate) งบการเงินและข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงิน

    

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.