Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
รู้จัก ธปท.
Skip Navigation Links
ประวัติ ธปท.
บทบาทหน้าที่ ธปท.Expand บทบาทหน้าที่ ธปท.
แผนยุทธศาสตร์
ทำเนียบผู้บริหาร
การเปิดสำนักงานตัวแทน ธปท. ที่ปักกิ่ง
ผังโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
งานตรวจสอบกิจการภายใน
ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน
ข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน พ.ศ. 2557
รายงานทางการเงินของ ธปท.Expand รายงานทางการเงินของ ธปท.
บริการประชาชนExpand บริการประชาชน
กิจกรรมเพื่อสังคมExpand กิจกรรมเพื่อสังคม
งานที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธปท.

รู้จัก ธปท. > บทบาทหน้าที่ ธปท. > APEC
  APEC 
โปรดเลือก 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (เอเปค)

1. ภูมิหลัง

 • กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก หรือ เอเปค เป็นการรวมตัวระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย
 • ขณะนี้เอเปคมีสมาชิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย จีนทเปชิลี เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม

2. วัตถุประสงค์

 • พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่าย
 • สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก
 • เพื่อลดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก โดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์กรการค้าโลก
 • ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ

3. หลักการของความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค

 • เอเปคเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกสนใจการดำเนินงานยึดหลักฉันทามติ ความเท่าเทียมกัน และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

4. กลไกการดำเนินงาน

 • การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting - AELM)
  • เป็นการประชุมระดับผู้นำของประเทศ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยจะมีการประกาศนโยบาย และเป้าหมายการทำงานของเอเปคในปีต่อไป
  • ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 ณ Blake Island สหรัฐอเมริกา 
 • การประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministers' Meeting - AMM)
  • จัดปีละ 1 ครั้ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม การประชุมนี้จะจัดก่อนหน้าการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีของเอเปค และจากผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials' Meetings - SOM) ซึ่งมติการประชุมจะถูกนำเสนอต่อผู้นำเศรษฐกิจเอเปคต่อไป 
 • การประชุมรัฐมนตรีคลัง (APEC Finance Ministers' Meeting - AFMM)
  • จัดปีละ 1 ครั้ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกเอเปคจะพิจารณาผลการดำเนินงานในสาขาการเงินการคลัง ซึ่งได้รับรายงานจากการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางของเอเปค (APEC Finance and Central Bank Deputies' Meeting) และ
   การประชุมเศรษฐกิจระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Finance Officials' Meetings - SFOM) ซึ่งผลของการประชุมจะถูกรายงานต่อไปยังการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค
    
 • การประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางของเอเปค
  (APEC Finance and Central Bank Deputies' Meeting)
  • จัดปีละ 1 ครั้ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของเอเปคเข้าร่วมการประชุม การประชุมนี้จะจัดขึ้นก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีคลัง เพื่อพิจารณาการดำเนินการของคณะทำงานต่าง ๆ และนำเสนอต่อการประชุมรัฐมนตรีคลัง
  • ธนาคารกลางได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบเอเปคอย่างเป็นทางการ ภายหลังจากมติการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2541

 5. บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย

 • นอกจากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 12 เขตเศรษฐกิจผู้ก่อตั้งเอเปคในปี พ.ศ. 2532 ประเทศไทยก็ยังเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญทั้งในการประชุมและกลุ่มทำงาน ของเอเปคต่างๆ โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพและดำรงตำแหน่งประธานการประชุมสุดยอด ู้นำเศรษฐกิจเอเปคในปี พ.ศ. 2546 
 • ธปท. มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการหารือ (Policy Initiative) ซึ่งจะถูก หยิบยกขึ้นในเวทีการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางของเอเปค และการประชุมเศรษฐกิจระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SFOM) อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในองค์กร ที่ให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายด้าน อาทิ การมีส่วนร่วมในการร่างและปรับปรุง APEC Model Measures เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี และการให้ข้อมูลใน Individual Action Plan ทางด้านการค้าการบริการ ประจำปีของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่กล่าวถึงความคืบหน้าของไทยในการเตรียมพร้อมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมนโยบายความร่วมมือภูมิภาค สายนโยบายการเงิน
โทร. 0-2283-6288 หรือ 0-2283-5168
e-mail: RegionalDevelopment@bot.or.th 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.