Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
รู้จัก ธปท.
Skip Navigation Links
ประวัติ ธปท.
บทบาทหน้าที่ ธปท.Expand บทบาทหน้าที่ ธปท.
แผนยุทธศาสตร์
ทำเนียบผู้บริหาร
การเปิดสำนักงานตัวแทน ธปท. ที่ปักกิ่ง
ผังโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
งานตรวจสอบกิจการภายใน
ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน
ข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน พ.ศ. 2557
รายงานทางการเงินของ ธปท.Expand รายงานทางการเงินของ ธปท.
บริการประชาชนExpand บริการประชาชน
กิจกรรมเพื่อสังคมExpand กิจกรรมเพื่อสังคม
งานที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธปท.

รู้จัก ธปท. > บทบาทหน้าที่ ธปท. > BIS
  BIS 
โปรดเลือก  
 ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS)

1. ความเป็นมาและหน้าที่

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2473 ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยหน้าที่หลักของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศในขณะนั้น คือดูแลการจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าปฏิกรสงคราม ซึ่งรวมถึงการรวบรวมเงินและชำระเงินค่างวด (เป็นเหตุผลของการตั้งชื่อว่า ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ”)

เมื่อหน้าที่ดูแลการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าปฏิกรสงครามได้สิ้นสุดลง ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนบทบาทโดยทำหน้าที่เป็นธนาคารของธนาคารกลางและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างธนาคารกลางและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน

สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสาขา 2 แห่ง คือที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และที่ประเทศเม็กซิโก

2. บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศเป็นธนาคารสำหรับธนาคารกลาง โดยไม่รับฝากเงินหรือให้บริการกับบุคคลและองค์กรภายนอกโดยทั่วไป  ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศมีบทบาทที่สำคัญดังนี้

2.1 เป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างธนาคารกลางและองค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศจัดให้มีการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศสมาชิกเป็นประจำทุก 2 เดือน (Bi-Monthly Meeting) ในประเด็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกและพัฒนาการของตลาดการเงิน และการเสวนาในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการเงิน

นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศมีคณะทำงานที่สนับสนุนข้อมูล และเสนอแนะนโยบายต่าง ๆ โดยเฉพาะการหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานสากลในด้านที่เกี่ยวข้องดังนี้

·         คณะทำงานด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (The Basel Committee on Banking Supervision) (http://www.bis.org/bcbs/index.htm)

·         คณะทำงานด้านระบบการเงิน (The Committee on the Global Financial System) (http://www.bis.org/cgfs/index.htm)

·         คณะทำงานด้านระบบการชำระเงิน (The Committee on Payment and Settlement Systems) (http://www.bis.org/cpss/cpssinfo.htm)

·         คณะทำงานด้านตลาดการเงิน (The Markets Committee) (http://www.bis.org/about/factmktc.htm)

·         คณะทำงาน Irving Fisher ในด้านข้อมูลสถิติธนาคารกลาง (The Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics) (http://www.bis.org/ifc/index.htm)

2.2 เป็นคู่ค้ากับธนาคารกลาง โดยทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกลาง และเป็นทรัสตี สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ให้บริการที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศให้แก่ธนาคารกลาง  โดยให้บริการผ่านห้องค้าเงิน 2 แห่ง ได้แก่ที่สำนักงานใหญ่ที่เมืองบาเซิล และที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

นอกจากการให้บริการตามรูปแบบมาตรฐานทั่วไป เช่นการรับฝากเงินแล้ว  ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนในสินทรัพย์ต่างประเทศของธนาคารกลาง และยังเป็นตัวแทนทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและทองคำแทนลูกค้าอีกด้วย

ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศยังทำหน้าที่ผู้จัดการทุนในการบริหารทุนสำรองทางการแก่ธนาคารกลางอีกด้วย  โดยอาจเป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศและธนาคารกลางนั้น ๆ หรือในรูปแบบกองทุนเปิด 

นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศยังมีการให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ธนาคารกลางโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน และประสานเกี่ยวกับเงินกู้ฉุกเฉินในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก http://www.bis.org/banking/finserv.htm

2.3 ศูนย์กลางงานวิจัยเศรษฐกิจและการเงิน

งานวิจัยของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ การเงิน และกฎหมายได้สนับสนุนการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งการทำงานของคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศยังเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลสถิติระหว่างธนาคารกลาง และเผยแพร่สถิติของสถาบันการเงิน หลักทรัพย์ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และตลาดตราสารอนุพันธ์

3. โครงสร้างองค์กร

การตัดสินใจในด้านนโยบายขึ้นอยู่กับผู้บริหาร 3 ระดับที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารกลางที่เป็นสมาชิก คณะกรรมการบริหาร (http://www.bis.org/about/board.htm และผู้บริหาร (http://www.bis.org/about/officials.htm โดยประเด็นที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจจะเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร เช่น การจัดสรรงบประมาณ นโยบายภายใน และการทำธุรกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ

ปัจจุบันธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศมีธนาคารกลาง 55 ประเทศเป็นสมาชิก (http://www.bis.org/about/orggov.htm) โดยสมาชิกจะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจำปี  โดยสิทธิในการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามอัตราส่วนการถือหุ้นของแต่ละประเทศสมาชิก

4. ความสัมพันธ์กับไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เข้าเป็นสมาชิกและถือหุ้นในธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศในปีพ.ศ. 2543 โดยถือหุ้นจำนวน 3,000 หุ้น ต่อมาธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ได้ออกระเบียบให้ซื้อคืนหุ้นที่ถือครองโดยเอกชน และเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เป็นธนาคารกลางซื้อหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่ง ธปท. ได้ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 211 หุ้นในปี พ.ศ. 2548 (ทำให้ ปัจจุบันธปท. ถือหุ้นจำนวน 3,211 หุ้น คิดเป็น 0.6% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ในฐานะผู้ถือหุ้น ตัวแทนธปท.ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมผู้ว่าการทุก 2 เดือนที่เมืองบาเซิล โดยเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ ความท้าทายและนโยบายที่จะมีผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ และตลาดการเงินโลก

นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศยังจัดให้มีการประชุมของผู้ชำนาญการในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน เช่น ประเด็นทางด้านกฎหมาย การบริหารเงินสำรองทางการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมภายใน และความร่วมมือทางด้านเทคนิค  นอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจากธนาคารกลางแล้ว  ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศยังเชิญผู้บริหารระดับสูง และผู้ชำนาญการจากองค์กรอื่น ๆ อีกด้วย


 

 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมการเงินระหว่างประเทศ สายนโยบายการเงิน
โทร. 0-2283-5124 หรือ 0-2356-7245
e-mail: MPGInternationalAffairsTeam@bot.or.th

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.