Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
รู้จัก ธปท.
Skip Navigation Links
ประวัติ ธปท.
บทบาทหน้าที่ ธปท.Expand บทบาทหน้าที่ ธปท.
แผนยุทธศาสตร์
ทำเนียบผู้บริหาร
การเปิดสำนักงานตัวแทน ธปท. ที่ปักกิ่ง
ผังโครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการ
งานตรวจสอบกิจการภายใน
ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน
ข้อบังคับ ธปท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน พ.ศ. 2557
รายงานทางการเงินของ ธปท.Expand รายงานทางการเงินของ ธปท.
บริการประชาชนExpand บริการประชาชน
กิจกรรมเพื่อสังคมExpand กิจกรรมเพื่อสังคม
งานที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ธปท.

รู้จัก ธปท. > กิจกรรมเพื่อสังคม > กิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้จัดการบริการ  กาญจนา (0-2283-6159)   อรรถพล (0-2283-6795)   
  กิจกรรมเพื่อสังคม 

        

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะธนาคารกลางของประเทศมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน และประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินของประเทศ นอกจากหน้าที่หลักดังกล่าวแล้ว ธปท. ยังมีบทบาทในการเกื้อกูลต่อสังคมด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม

          ธปท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ในขณะเดียวกัน วิชาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทำให้เราเข้าใจถึงปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสังคม และเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นระบบ ระหว่างเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก ธปท. จึงได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจใฝ่หาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐกิจและสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาดในสังคมแห่งการเรียนรู้ของโลกยุคโลกาภิวัตน์  นอกจากการให้ความสำคัญแก่เยาวชนแล้ว ธปท. ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของครูผู้สอนเศรษฐศาสตร์แก่เยาวชนเหล่านี้ ว่าควรได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางลึกซึงยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น นับเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของชาติอย่างครบวงจร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ธปท. จึงจัดให้มีโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาขึ้นหลายโครงการ รวมทั้งสนับสนุนด้านสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลอื่น ๆ

 


Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.