Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ธนบัตร
Skip Navigation Links
ความเป็นมาและแบบธนบัตรExpand ความเป็นมาและแบบธนบัตร
การผลิตและลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในธนบัตรExpand การผลิตและลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงในธนบัตร
การออกใช้และการจัดการธนบัตรExpand การออกใช้และการจัดการธนบัตร
บริการเกี่ยวกับธนบัตรExpand บริการเกี่ยวกับธนบัตร

ธนบัตร
ผู้จัดการบริการ   สุรพันธ์ (0-2356-8688)    จันทิมา (0-2356-8689)   
  ธนบัตร 

 

 วีดิทัศน์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตร

  เรื่องน่าสนใจ

                          

 

      


Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.