Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.
Skip Navigation Links
การรับส่งข้อมูลทาง Internet
การส่งข้อมูลสำรวจExpand การส่งข้อมูลสำรวจ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูลExpand ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูล
แบบรายงานและเอกสารชี้แจง

การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > การรับส่งข้อมูลทาง Internet
ผู้จัดการบริการ   สุมาลี (0-2283-6729)    วิเชียร (0-2283-5120)   
  การรับส่งข้อมูลทาง Internet 

   เป็นบริการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ธปท.กับหน่วยงานต่างๆ  ที่ธปท.ได้มีการทำความตกลงกันไว้ และหน่วยงานดังกล่าวต้องสมัครเป็นสมาชิกตามระเบียบของธปท.ว่าด้วยการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต พ.ศ.2548 และปฎิบัติงานตามหลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

 

 
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.