Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ภาวะเศรษฐกิจ
Skip Navigation Links
เศรษฐกิจในประเทศExpand เศรษฐกิจในประเทศ
เศรษฐกิจต่างประเทศExpand เศรษฐกิจต่างประเทศ
เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงExpand เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง
งานวิจัยและสัมมนาวิชาการ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ผลการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจ > เศรษฐกิจในประเทศ > เศรษฐกิจภาคเหนือ
ผู้จัดการบริการ   ดำรงค์ (0-5393-1165)    ณวรา (0-5393-1144)   
  เศรษฐกิจภาคเหนือ 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มีหน้าที่ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย กิจกรรมในสาขาเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือ ดำเนินการสำรวจภาวะธุรกิจและผลกระทบจากนโยบายการเงินภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ธปท. กับผู้ประกอบการ การติดตามภาวะการค้าชายแดน เศรษฐกิจพม่า จีนตอนใต้ และโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมทั้งจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและผ่านทาง website เป็นประจำ

 

รายงานเศรษฐกิจและการเงิน
        เป็นข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงินในเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนเป็นประจำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือใช้ในการประกอบการดำเนินธุรกรรมทางด้านเศรษฐกิจ

 

 ลำดับเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ
         บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาคเหนือ ทั้งนโยบายภาครัฐและความเคลื่อนไหวภาคเอกชนที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริง การใช้จ่าย การลงทุน การค้าต่างประทศ และภาคการเงิน เพื่อประกอบการติดตามภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ และเปรียบเทียบผลกระทบในช่วงเวลาต่างๆ ได้

   บทความและงานวิจัย
         บทความและรายงานการศึกษาประเด็นเศรษฐกิจภาคเหนือที่อยู่ในความสนใจในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคเหนือ
 

 สัมมนาวิชาการ
         ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดสัมมนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนในเขตปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในภูมิภาค

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.