Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ภาวะเศรษฐกิจ
Skip Navigation Links
เศรษฐกิจในประเทศExpand เศรษฐกิจในประเทศ
เศรษฐกิจต่างประเทศExpand เศรษฐกิจต่างประเทศ
เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงExpand เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง
งานวิจัยและสัมมนาวิชาการ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ผลการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจ > เศรษฐกิจในประเทศ > รายงานเศรษฐกิจและการเงิน
  รายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือน 

ขณะนี้ สายนโยบายการเงินมีแนวคิดปรับปรุง รายงานเศรษฐกิจการเงิน เพื่อให้มีรูปแบบและเนื้อหาตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประเมินความพึงพอใจ รายงานนี้ ผ่านแบบสอบถามตาม Link แนบ จากนั้น ระบบจะนำท่านไปสู่หน้ารายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม 2557 พร้อมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพรายงานเศรษฐกิจและการเงินรายเดือน

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค

โทร. 0-2283-5647
, 0-2283-5648
e-mail: MPGMacroEconomicsTeam@bot.or.th

 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.