Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
Skip navigation links
รู้จัก ธปท.
ธนบัตร
ภาวะเศรษฐกิจ
ข่าว/สุนทรพจน์
งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธปท.
ระเบียบ หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียน
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
หอสมุดและจดหมายเหตุ
พิพิธภัณฑ์ ธปท.
จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.
มัลติมีเดีย
ข้อคิดเห็น
  ข้อคิดเห็น
เรียน  ผู้ใช้บริการ BOT WebSite ทุกท่าน
 
                  ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงิน หรือส่งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.  รวมถึงสอบถามข้อมูลเศรษฐกิจการเงินได้โดยผ่านช่องทางนี้
   
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ     
นามสกุล

อาชีพ

 
(โปรดระบุอาชีพ ถ้าไม่มีในรายการ)

เบอร์โทร

รายละเอียด ข้อคิดเห็น
หัวข้อ
ประเภทของข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็น *  

แนบไฟล์   
(ในกรณีที่ต้องการ upload file มากกว่า 1 file ให้ส่งมาในรูปแบบ .zip)


  
 
หมายเหตุ 
1. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ หากเป็นเรื่องร้องทุกข์ โปรด ระบุชื่อ-นามสกุล , หมายเลขโทรศัพท์ และ E-Mail ของท่าน และหากเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินโปรดระบุชื่อสถาบันการเงินนั้น ๆ ด้วย 
2. สามารถติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ หรือคำถามได้โดยจดหมายเลขรหัสหลังจากกดปุ่ม Submit