Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > มุมประชาชน > รอบรู้บริการทางการเงิน
ผู้จัดการบริการ  จันทร์เพ็ญ (0-2283-7616)   เพชรินทร์ (0-2283-6718)   
  รอบรู้บริการทางการเงิน 
บัตรเครดิต
บัตรเครดิต (Credit Card) คือ บัตรที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์
ที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนด เพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการแทนการชำระด้วยเงินสด  หรือเพื่อใช้เบิกเงินสด
โดยมีการกำหนดวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรและระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย เมื่อถึงเวลาชำระหนี้ตามระยะเวลา
ที่ตกลงกันไว้ ผู้ถือบัตรสามารถชำระเต็มจำนวน หรือเป็นจำนวนขั้นต่ำตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละรอบบัญชี
และจะคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่ยังมิได้ชำระตามเงื่อนไขการใช้บัตร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชำระ
ค่าสินค้าค่าบริการหรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้า  อ่านต่อ >>


บัตรเอทีเอ็ม
บัตรเอทีเอ็ม (ATM Card)  คือ บัตรที่ใช้เพื่อเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดเงิน โอนเงิน ชำระเงินค่าสินค้า
และบริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม โดยผู้ถือบัตรจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารผู้ออกบัตร และยอดเงินที่ถอน
หรือชำระจะถูกหักโดยตรงจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรนั้นทันที

บัตรเดบิต
บัตรเดบิต (Debit Card) มีคุณลักษณะเหมือนบัตรเอทีเอ็มแต่สามารถนำไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
ที่ร้านค้าที่ร่วมรับบัตรได้ด้วย ซึ่งเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการชำระด้วยเงินสด โดยยอดเงิน
ที่ต้องชำระจะถูกหักโดยตรงจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตรนั้นทันที  

บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money :e-Money)
เงินสดที่อยู่ในรูปของสื่อการชำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น บัตรพลาสติกหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการแทนการจ่ายชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
อาจเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น Multipurpose Stored Value Card หรือ e-Purse หรือ e-Wallet
หรือ Smart Card เป็นต้น โดยบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์จะมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ
     1. ผู้บริโภคชำระเงินล่วงหน้าให้ผู้ออกบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Prepaid) 
     2. มูลค่าเงินที่ชำระล่วงหน้าถูกบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (Stored Value) เช่น  บัตรพลาสติก
หรือสื่อคอมพิวเตอร์อื่น
     3. ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้จากร้านค้าที่ผู้ออกบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
กำหนด (Multipurpose)


บริการธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Banking)
เป็นบริการที่ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง โดยอาศัยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือสื่ออื่น ๆ ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำรายการ
ทางการเงินในลักษณะโต้ตอบกับระบบงานของธนาคารได้เองโดยอัตโนมัติ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Phone Banking / Tele Banking)
เป็นบริการที่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้โทรศัพท์พื้นฐานติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์
ที่แต่ละธนาคารพาณิชย์ผู้ให้บริการกำหนดขึ้นโดยนำเสนอทั้งในรูปแบบบริการตอบรับอัตโนมัติ
(Interactive Voice Response – IVR) และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ


บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking)
เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ
ในลักษณะโต้ตอบกับระบบงานของธนาคารได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการโอนเงินและชำระเงิน
เพราะสะดวก และสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อส่วนบุคคล คือ การให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด
แก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการและ
ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเอง

ข้อมูลเครดิต
ข้อมูลเครดิต หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อและบัตรเครดิต ประกอบด้วย ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวลูกค้า ข้อมูล
เกี่ยวกับภาระหนี้สิน ประวัติการชำระเงินคืน และประวัติการใช้สินเชื่อของลูกค้า  

ผู้ให้บริการสินเชื่อหรือบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลเครดิตของลูกค้าเจ้าของข้อมูลแต่ละรายให้บริษัทข้อมูลเครดิต
(Credit Bureau) เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผล

ผู้ที่สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิต คือ
1. สถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อและให้บริการบัตรเครดิต และ  
 2. ผู้บริโภคเจ้าของข้อมูล  ซึ่งหากเจ้าของข้อมูลพบว่ารายละเอียดของตนเองที่ปรากฎในรายงานข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้องก็สามารถโต้แย้งได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมBest viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.