Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
โครงสร้างระบบการเงินไทยExpand โครงสร้างระบบการเงินไทย
บทบาทของ ธปท.Expand บทบาทของ ธปท.
การกำหนดนโยบายสถาบันการเงินExpand การกำหนดนโยบายสถาบันการเงิน
การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน
ความร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่น
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
มุมสถาบันการเงินExpand มุมสถาบันการเงิน
สถิติสถาบันการเงิน
เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่/สิ่งพิมพ์
มุมประชาชนExpand มุมประชาชน
รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bankExpand รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราค่าธรรมเนียม
วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน
รวมเรื่องน่าสนใจExpand รวมเรื่องน่าสนใจ

สถาบันการเงิน > มุมสถาบันการเงิน > คู่มือการขออนุญาต
ผู้จัดการบริการ  สุวิทย์ (0-2283-5828)     
  พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
คู่มือการขออนุญาตจัดทำขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย ให้หน่วยงานราชการจัดทำฐานข้อมูลการอนุมัติ การอนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย e-Government ของรัฐบาล

 โปรดเลือก

 

 พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

13การอนุญาตให้สถาบันการเงินจัดตั้งสาขาทั่วไปFI_sect_13_to_open_branch.pdf106 KB
13การอนุญาตให้สถาบันการเงินขยายเวลาเปิดสาขาFI_sect_13_to_extend_open_branch.pdf98 KB
13การอนุญาตให้สถาบันการเงินขยายบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาFI_sect_13_to_extend_area_for_branch.pdf97 KB
13การเปิด/ปิดสาขาหรือสำนักงานตัวแทน (Agency) ของธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศFI_sect_13_to_open_agency_in_abroad.pdf119 KB
13การอนุญาตให้สถาบันการเงินย้ายสำนักงานใหญ่FI_sect_13_HO_relocate.pdf99 KB
13 และ 37การอนุญาตให้สถาบันการเงินใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการให้บริการนอกเวลาทำการของสถาบันการเงินFI_sect_13and37_to_use_new_technology_for_service.pdf97 KB
14การอนุญาตให้เปิดสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในต่างประเทศFI_sect_14_to_open_Rep._in_abroad.pdf115 KB
14การขยายเวลาเปิดสำนักงานผู้แทนFI_sect_14_to_extend_open_Rep.pdf100 KB
14การอนุญาตให้เปิดสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยFI_sect_14_to_open_Rep.pdf114 KB
16การอนุญาตให้มีผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยต่ำกว่าที่กำหนดFI_sect_16.pdf98 KB
18การอนุญาตให้บุคคลใดถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินเกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดFI_sect_18.pdf57 KB
25การให้ความเห็นชอบผู้บริหารFI_sect_25.pdf70 KB
29 และ 4การอนุญาตให้นับมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินกองทุนชั้นที่ ๒FI_sect_29and4_to_increased_Tier2_by_properties.pdf100 KB
29 และ 4การอนุญาตให้นับตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาวเป็นเงินกองทุนชั้นที่ ๒FI_sect_29and4_to_increased_Tier2_by_Sub_Debt.pdf65 KB
32การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ตามมาตรา ๓๒FI_sect_32_to_change_the_asset.pdf97 KB
32การขออนุญาตนำเงินเข้ามาเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ตามมาตรา ๓๒FI_sect_32_to_increase_the_asset.pdf97 KB
32การแจ้งนำเงินเข้ามาชดเชยผลขาดทุนFI_sect_32_to_reimburse_the_loss.pdf97 KB
34การผ่อนผันให้ถือหรือมีหุ้นในบริษัทจำกัด เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๓๔FI_sect_34.pdf103 KB
35การผ่อนผันให้ถือหรือมีไว้ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในสถาบันการเงินอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันFI_sect_35.pdf95 KB
36การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจตามประเภทสถาบันการเงิน ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดFI_sect_36.pdf234 KB
43 (3)การอนุญาตให้ทำสัญญา ยินยอม หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานของสถาบันการเงินมีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารงานของสถาบันการเงินFI_sect_43(3).pdf99 KB
50การผ่อนผันการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา ๕๐FI_sect_50_SLL.pdf64 KB
67การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีFI_sect_67_Auditor.pdf61 KB
80 (1)การขออนุญาตลดทุนFI_sect_80(1)_to_decrease_the_capital.pdf96 KB
80 (2) (ก)การอนุญาตให้ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสำหรับพนักงานและลูกจ้างFI_sect_80(2)(ก)_to_buy_property_for_office_or_employee.pdf98 KB

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.