Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
Skip Navigation Links
รู้จักกองทุนฯExpand รู้จักกองทุนฯ
กฎหมายและประกาศExpand กฎหมายและประกาศ
การจำหน่ายทรัพย์สินExpand การจำหน่ายทรัพย์สิน
การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกรมบังคับคดี
การบริหารจัดการหนี้Expand การบริหารจัดการหนี้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องExpand ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน > การบริหารจัดการหนี้ > ความเป็นมาของหนี้กองทุนฯ
ผู้จัดการบริการ   อรอนงค์ (0-2356-7115)    นริศรา (0-2356-7236)   
  ความเป็นมาของหนี้กองทุนฯ 

 

           เศรษฐกิจของไทยส่อเค้ามีปัญหาตั้งแต่ปี 2539 โดยเริ่มจากปัญหาการชะลอตัวของมูลค่าส่งออก ส่วนหนึ่งเกิดจากการแข่งขันจากต่างประเทศที่รุนแรงขึ้น อาทิ จีน อินโดนีเซีย เป็นต้น  อีกส่วนหนึ่งเกิดจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในตลาดเงินตราต่างประเทศแข็งขึ้น ทำให้เงินบาทซึ่งมีองค์ประกอบเป็นดอลลาร์ในตะกร้าเงินเป็นสัดส่วนสูงแข็งค่าตามไปด้วยในอีกด้านหนึ่งเงินทุนในรูปเงินกู้ยืมไหลเข้ามาในจำนวนสูงมาก ทำให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อโดยขาดความระมัดระวัง โดยมีการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเศรษฐกิจซบเซาเกิดปัญหาหนี้เสียในระบบสถาบันการเงิน ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งประสบปัญหาสภาพคล่อง ส่งผลให้บริษัทเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมแก่ภาคอสังหาริมทรัพย์มากที่สุด ถูกผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจก่อนที่จะมีข่าวลือเกี่ยวกับความอ่อนแอของฐานะการเงินตามมาในอีกระยะหนึ่ง

        ต้นเดือนพฤษภาคม 2539  ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและส่งผลกระทบต่อบริษัทเงินทุนในเครือ หลังจากนั้นกระแสข่าวลือเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทเงินทุนก็เริ่มมีมาเป็นลำดับ  จนกระทั่งต้นเดือนกันยายน 2539 มีข่าวว่าบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางแห่งมีปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นถูกควบคุมโดยทางการ มีการระบุชื่อสถาบันการเงินหลายแห่ง แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาปฏิเสธข่าว แต่กระแสการถอนเงินฝากก็ยังมีอยู่ต่อเนื่อง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้ให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องแก่สถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อนำไปชำระคืนผู้ฝากเงิน  และในช่วงต้นปี 2540 ก็มีข่าวการลดค่าเงินบาท และข่าว Moody’s จะพิจารณาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหนี้ระยะยาว นอกจากจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ยังส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นผันผวนรุนแรงระหว่างร้อยละ 10–30 ต่อปี  ข่าวการขาดสภาพคล่องของบริษัทเงินทุนก็เริ่มแพร่สะพัด ทำให้กระแสการถอนเงินฝากลุกลามต่อเนื่องออกไปในวงกว้าง แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ต้องเพิ่มทุน 10 แห่งเพื่อแยกแยะสถาบันการเงินที่มีปัญหาฐานะออกมา แต่ผลปรากฏว่าประชาชนไม่มีความเชื่อมั่น กระแสการถอนเงินฝากยิ่งขยายออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้นเป็นลำดับ และต้องขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ จนถึงกลางเดือนมิถุนายน 2540 สถาบันการเงินที่กองทุนฯ ต้องให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องมีจำนวนมากกว่า 40 แห่งเป็นเงินกว่า 200,000 ล้านบาท

           ในที่สุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 กระทรวงการคลังได้ประกาศระงับการดำเนินกิจการของสถาบันการเงินชั่วคราว เพื่อให้สถาบันการเงินเหล่านั้นจัดทำแผนเพิ่มทุน/ควบรวมกิจการ จำนวนรวม 16 แห่ง (กลุ่ม 16)  ในส่วนของประชาชนผู้ฝากเงิน ทางการให้สิทธิแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินแบบมีกำหนดเวลาตามที่ทางการกำหนดของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) เต็มตามจำนวนต้นเงิน ทั้งยังได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดด้วย  ต้นเดือนกรกฎาคม 2540 ได้มีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้สถานการณ์ระบบสถาบันการเงินยิ่งทรุดต่ำลงไปอีก แม้ว่ารัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้รับประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศในระบบบริษัทเงินทุนที่ไม่ได้ถูกระงับการดำเนินกิจการ ซึ่งคาดว่ามีความปลอดภัยเต็มที่ กระแสการถอนเงินฝากจากบริษัทเงินทุนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  และในวันที่ 5 สิงหาคม 2540 กระทรวงการคลังได้ประกาศระงับการดำเนินกิจการของสถาบันการเงินชั่วคราวอีก 42 แห่ง (กลุ่ม 42) เพื่อแยกบริษัทเงินทุนที่ประสบปัญหาความมั่นคงออกจากบริษัทที่สามารถดำเนินธุรกิจโดยปกติต่อไปได้  ในส่วนของประชาชนผู้ฝากเงิน ทางการให้สิทธิแลกเปลี่ยนเป็นบัตรเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำนองเดียวกับกลุ่ม 16 สำหรับเจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู้ฝากเงิน แต่ได้รับในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าประชาชนผู้ฝากเงิน (เจ้าหนี้กลุ่ม 16 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนตั๋วได้ต้องไปขอเฉลี่ยคืนจากกองทรัพย์สินของสถาบันการเงินนั้น ๆ)

          ในวันเดียวกัน (5 สิงหาคม 2540)  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และมาตรฐานการประกันเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ทุกรายของสถาบันการเงินที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ทุกแห่ง โดยมอบหมายให้กองทุนฯ เป็นผู้ดำเนินการตามมติดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้จัดหาสภาพคล่องให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจ่ายคืนผู้ฝากเงินที่แลกเปลี่ยนเป็นตราสารของสถาบันการเงินทั้งสองแห่ง  กองทุนฯ ได้ประมาณการความเสียหายจากการช่วยเหลือผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินที่ปิดกิจการเหล่านี้รวมทั้งสิ้น 519,298 ล้านบาท

          การประกาศหลักเกณฑ์การประกันผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ไม่อาจเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ฝากเงินได้ทั้งหมด กระแสการถอนเงินฝากในระบบสถาบันการเงินก็ยังคงมีอยู่อันเนื่องมาจากข่าวลือต่าง ๆ สถานการณ์ค่าเงินบาทและสถานการณ์ดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับที่สูงมากกว่าร้อยละ 20 ในตลาดการเงิน  ทั้งยังลุกลามไปยังธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก จนกระทั่งทางการได้ออกมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ประกอบด้วย มาตรการหลาย ๆ มาตรการ กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร  เพิ่มทุน  ควบรวมกิจการ  และการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพออกมาจากสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถดำเนินธุรกรรมตามปกติได้  ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องใช้เงินจากทางการเป็นจำนวนมาก แต่ต้นทุนยังต่ำกว่าการปิดกิจการและจ่ายคืนผู้ฝากเงิน  นอกจากนี้ ผลดีคือลูกหนี้ปกติของสถาบันการเงินเหล่านั้นยังสามารถใช้บริการและเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติ

          จากการดำเนินการตามนโยบายที่กระทรวงการคลังมอบหมายทั้งมาตรการช่วยผู้ฝากเงิน และช่วยฟื้นฟูฐานะการเงินของสถาบันการเงิน เป็นผลให้กองทุนฯ ต้องกู้ยืมเงินในระบบเพื่อมาสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เป็นจำนวนสูงมาก และเกือบทั้งหมดเป็นการกู้ยืมระยะสั้นจากตลาดเงิน และต้องประสบความเสียหายเป็นจำนวนกว่า 1.4 ล้านล้านบาทตามประมาณการที่กองทุนฯ ได้จัดทำ  และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2545

ประเภทความเสียหาย

          จำนวนเงิน(ล้านบาท)

1.  การช่วยเหลือผู้ฝากเงิน

             554,149

2.  การฟื้นฟูกิจการด้วยการเข้าเพิ่มทุน

              169,139

3.  การฟื้นฟูกิจการด้วยการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL)

              650,750

4.  ค่าดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ
    (หลังหักเงินนำส่งและเงินได้อื่น ๆ)

 

               27,412

ความเสียหายทั้งสิ้นสุทธิ

            1,401,450

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.