Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
Skip Navigation Links
แนะนำ ศคง.
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินExpand สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
รอบรู้เรื่องดอกเบี้ยExpand รอบรู้เรื่องดอกเบี้ย
รอบรู้เรื่องสินเชื่อExpand รอบรู้เรื่องสินเชื่อ
ความรู้เรื่องบัตรเครดิตExpand ความรู้เรื่องบัตรเครดิต
ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทยExpand ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทย
ข้อมูลสถิติของ ศคง.

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) > ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทย > สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)
  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specific Financial Institutions : SFIs)

  SFIs เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนา ส่งเสริม
  เศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้
  มอบหมายให้ ธปท. ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานและความเสี่ยงของ
SFIs และรายงานผลการตรวจสอบไปยัง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  SFIs ที่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป 
  ทำหน้าที่เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินทั้งด้านเงินฝากและให้สินเชื่อ ปัจจุบันมี 4 แห่ง ได้แก่


รายชื่อ SFIs

 


รายละเอียด

1. ธนาคารออมสิน

(Government Savings Bank)

 

 • มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเป็นประกัน
  อยุ่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและดำเนินธุรกิจภายใต้
  พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 เพื่อเป็นธนาคารสำหรับประชาชน ส่งเสริมให้เยาวชนและผู้มีรายได้น้อยออมเงิน
 • ให้บริการหลากหลายประเภท ได้แก่
  > บริการด้านเงินฝากกระแสรายวัน เผื่อเรียก และฝากประจำ
  > บริการด้านสลากออมสินและพันธบัตร
  > บริการด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
  > บริการด้านสินเชื่อต่าง ๆ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการเคหะ 
     เพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อธุรกิจ และสินเชื่อตามนโยบายของรัฐ
 • บริการอื่น ๆ :
  ตู้ ATM/Credit card/Debit Card ชำระเงินออนไลน์ แลกเปลี่ยนเงินตรา
  ต่างประเทศ โอนเงิน เป็นต้น
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.gsb.or.th

2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

(Bank for Agriculture and

 Agricultural Co-operatives)

 

 • มีฐานะเป็นเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
 • ให้บริการหลากหลายประเภท ได้แก่
  > บริการด้านเงินฝาก กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ
  > บริการด้านสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ
  > บริการด้านสินเชื่อ :
     ลูกค้าบุคคล อาทิ สินเชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนผู้เลี้ยง
     ไก่และสุกร สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ เป็นต้น
     ลูกค้าผู้ประกอบการ อาทิ โครงการ
  Value Chain (
  ข้าวโพด)
     สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า
     ลูกค้าสหกรณ์ กลุ่มองค์กร อาทิ สินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
 • บริการอื่น ๆ :
  ตู้ ATM เช็คและตั๋วเงิน บริการโอนเงิน ชำระค่าบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
  ต่างประเทศ
 • กองทุนธนาคารอิสลาม : 
  เพื่อให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น การจ่ายผลตอบแทนโดยวิธีแบ่งผลกำไร ดำเนินธุรกิจโดยการร่วมทุนกับลูกค้า เป็นต้น
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.baac.or.th

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

(Government Housing Bank)

 

 • มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.. 2496 และที่ปรับปรุงเพื่อให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทั้งในระยะสั้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการที่ดิน และที่อยู่อาศัยระยะยาวที่ให้แก่ประชาชน เพื่อการปลูกสร้าง ซื้อจัดหาที่อยู่อาศัย
 • ให้บริการหลากหลายประเภท ได้แก่
  > บริการด้านเงินฝาก กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ
  > บริการด้านสินเชื่อ :
     ลูกค้าบุคคล เช่น เพื่อซื้อบ้าน ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
     เป็นต้น

     ลูกค้าผู้ประกอบการ อาทิ สินเชื่อประเภทบ้านเช่า ประเภทแฟลต  
     และประเภทพัฒนาโครงการ เป็นต้น
 • บริการสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
 • บริการอื่น ๆ :
  ตู้ ATM ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค บริการโอนเงิน ชำระค่าบริการ เป็นต้น
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ghb.co.th

4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ

ไทย

(Islamic Bank of Thailand)

 

 • มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.. 2545 เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าชาวอิสลามเป็นหลัก
 • ให้บริการหลากหลายประเภท ได้แก่
  > บริการด้านเงินฝาก : กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ
  > บริการด้านสินเชื่อ :
     
  ลูกค้าบุคคล เช่น เพื่อที่อยู่อาศัย เช่าซื้อรถ ซื้ออสังหาริมทรัพย์
      เพื่อค้ำประกัน เพื่อการศึกษา
   
      ลูกค้าผู้ประกอบการ เช่น สินเชื่อเพื่อธนาคารชุมชน เงินทุนหมุนเวียน
      พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น และนโยบายภาครัฐ เช่น
      โครงการยิ้มสู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพ สินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพ
      ให้บริการรถสาธารณะ เป็นต้น
 • บริการอื่น ๆ :
  ตู้ ATM บริการโอนเงินรายย่อย หักบัญชีเช็ค บริการจัดการ
  ซะกาตจากบัญชีซะกาต (เงินบริจาค) ชำระค่าบริการ บริการด้านการค้า
  ระหว่างประเทศ เป็นต้น
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.ibank.co.th 


  SFIs ที่ไม่รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป 
  SFIs ที่ทำธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนด เช่น ให้สินเชื่อหรือรับประกันสินเชื่อให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันมี 4 แห่ง ได้แก่


รายชื่อ SFIs

รายละเอียด

1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
    นำเข้าแห่งประเทศไทย
    
(Export-Import Bank of 
     ThailandEXIM Bank)

 • มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  .. 2536 เพื่อส่งเสริม
  และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ให้บริการหลากหลายประเภท ยกเว้นบริการเงินฝาก ได้แก่
  บริการด้านสินเชื่อ :
      เงินทุนหมุนเวียน เช่น สินเชื่อเพื่อการส่งออกสกุลเงินบาท และสุกล
      เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น  สินเชื่อระยะกลาง
  -
  ยาว เช่น สินเชื่อเพื่อ
      ขยายกำลังการผลิต เพื่อพาณิชย์นาวี เพื่อสนับสนุนการขยายเครื่อง-
      จักร เป็นต้น
  >
  บริการเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ:
      สนับสนุนธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ สนับสนุนธุรกิจก่อสร้าง
      ในต่างประเทศ ประกันความเสี่ยงการลงทุน เป็นต้น
 • บริการอื่น ๆ
  บริการโอนเงินและชำระเงิน บริการค้ำประกัน และ บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.exim.go.th 

2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
    ขนาดกลางและขนาดย่อม
    แห่งประเทศไทย 

    (Small and Medium 
    Enterprise Development
    Bank of Thailand-SME
    Bank)

 

 • ปรับสถานะจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็น ธพว. ภายใต้การกำกับ ดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้งการดำเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อค้ำประกันร่วมลงทุนให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้บริการตามพระราชบัญญัติธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
 • ให้บริการหลากหลายประเภท ได้แก่ :
  > บริการด้านสินเชื่อ:
     สำหรับผู้ประกอบการ SMEs เช่น สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อ OTOP เป็นต้น
     สินเชื่อเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤต เช่น จากภัยพิบัติปี 2554 มาตรการ
     ช่วยเหลือผู้ส่งออกจากการแข็งค่าเงินบาท เป็นต้น
     สินเชื่อธุรกิจการค้า เช่น สินเชื่อแฟกตอริ่ง สินเชื่อลิสซิ่ง เป็นต้น
     สินเชื่อตามนโยบายภาครัฐ เช่น สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ 
     เพื่อสนับสนุนโครงการ 9 ประชาวิวัฒน์ เป็นต้น
  >
  บริการด้านเงินฝาก (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อแล้ว) :
     บริการบัตรเงินฝาก บริการใบรับเงินฝากประจำ บริการเงินฝากออมทรัพย์ 
     และเงินฝากประจำแบบมีสมุดคู่ฝาก บริการตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
 • บริการอื่น ๆ:
  ออกหนังสือค้ำประกัน การรับอาวัลหรือรับรองตั๋ว บริการร่วมลงทุน เป็นต้น
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.smebank.co.th 

3) บรรษัทประกันสินเชื่อ
    อุตสาหกรรมขนาดย่อม     
    (บสย.)

   (Thai Credit Guarantee
    Corporation)

 

 • เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 เพื่อรับโอนกิจการและการดำเนินงานของกองทุนประกัน
  สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมขนาดย่อมเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้
 • ให้บริการค้ำประกันแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นหลัก ได้แก่
  > ร่วมกับ ธพว. : ช่วยเหลือธุรกิจเฟรนไชส์ โลจิสติกส์ไทย และขายตรง
  > ค้ำประกันแบบ Portfolio Guarantee (SMEs Easy Guarantee) กับ
     สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ธนาคาร
     ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
     แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยมี 3 แบบ คือ แบบปกติ แบบไม่มีหลัก
     ประกัน แบบ NPL
  > บริการค้ำประกันตามนโยบายภาครัฐ : SMEs ที่ประสบภัยจากอุทกภัย 
     ปี 2554
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://www.sbcg.or.th 

4.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
      ที่อยู่อาศัย (บตท.)

     (Secondary Mortgage
       Corporation)

 

 • เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้น
  โดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.
  2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์(Securitization) มาใช้เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพียงพอ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
 • ให้บริการต่าง ๆ เช่น
  > รับซื้อสินเชื่อเพื่อการลงทุน :
    
  ซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากสถาบันการเงินในตลาดแรก เช่น
     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท
     เครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น เพื่อเป็นการลงทุน
  โดยอาศัยทุนประเดิม
     การออกพันธบัตร และกู้ยืมเงิน
  > การระดมทุน
  :
     รับฝากเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจากนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคล
     การออกพันธบัตรที่มีอายุ
  1
  ปี ขึ้นไป
  >
  การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ประเภท
    
  Mortgage-backed Securities (MBS)  เพื่อขายให้กับนักลงทุนทั้งใน
     ประเทศและต่างประเทศ
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.smcthailand.com 
                          

 •  
 •  
 •  
 • โทร.

          
      รับคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่

 Content Editor Web Part

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.