Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
Skip Navigation Links
แนะนำ ศคง.
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินExpand สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
รอบรู้เรื่องดอกเบี้ยExpand รอบรู้เรื่องดอกเบี้ย
รอบรู้เรื่องสินเชื่อExpand รอบรู้เรื่องสินเชื่อ
ความรู้เรื่องบัตรเครดิตExpand ความรู้เรื่องบัตรเครดิต
ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทยExpand ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทย
ข้อมูลสถิติของ ศคง.

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) > ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทย > ร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
  ร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม 

เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่ไหน

   

ผู้ประกอบการ

 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

 

สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอื่นที่ ธปท. กำกับดูแลและตรวจสอบ

 • สถาบันการเงินที่ใช้บริการ หรือ
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
  • โทร. 1213 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย)
  • โทรสารหมายเลข 02-283-6151    
  • อีเมล : fcc@bot.or.th
  • ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
   ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
   ธนาคารแห่งประเทศไทย
   อาคาร 3  ชั้น 5 
   273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
   เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specific Financial Institutions, SFIs)

 

 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใช้บริการ 
 • ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2271-2607 
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)

ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)

 

 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  สายด่วน
  1166
  http://www.ocpb.go.th
 • อีเมล : consumer@ocpb.go.th

 

บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  Help Center  0-2263-6000
  โทรสาร 0-2256-7755

  ฝ่ายงานเลขาธิการ 
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   
  ชั้น 16 จีพีเอฟ วิทยุ  93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  กรุงเทพฯ 10330
  ร้องเรียนออนไลน์  click

 

บริษัทประกันภัย

 

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  สายด่วนประกันภัย 1186 
  หรือ โทร.  0-2515-3999

 

บริษัทเช่าซื้อและบริษัทลีสซิ่ง
บริษัทแฟ็กเตอริง (Factoring)

 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

 

 • โทร.

 

 

        รับคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่

   

                   

 

 Content Editor Web Part

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.