Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
Skip Navigation Links
แนะนำ ศคง.
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงินExpand สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
รอบรู้เรื่องดอกเบี้ยExpand รอบรู้เรื่องดอกเบี้ย
รอบรู้เรื่องสินเชื่อExpand รอบรู้เรื่องสินเชื่อ
ความรู้เรื่องบัตรเครดิตExpand ความรู้เรื่องบัตรเครดิต
ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทยExpand ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทย
ข้อมูลสถิติของ ศคง.

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) > ผู้ประกอบการในระบบการเงินไทย > ร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม
  ร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม 

เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่ไหน

   

ผู้ประกอบการ

 

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

 

สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอื่นที่ ธปท. กำกับดูแลและตรวจสอบ

  • สถาบันการเงินที่ใช้บริการ หรือ
  • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
    • โทร. 1213 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย)
    • โทรสารหมายเลข 02-283-6151    
    • อีเมล : fcc@bot.or.th
    • ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
      ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
      ธนาคารแห่งประเทศไทย
      อาคาร 3  ชั้น 5 
      273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
      เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specific Financial Institutions, SFIs)

 

  • สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใช้บริการ 
  • ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2271-2607 
  • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)

ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)

 

  • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    สายด่วน
    1166
    http://www.ocpb.go.th
  • อีเมล : consumer@ocpb.go.th

 

บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 

  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    Help Center  0-2263-6000
    โทรสาร 0-2256-7755

    ฝ่ายงานเลขาธิการ 
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
     
    ชั้น 16 จีพีเอฟ วิทยุ  93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
    กรุงเทพฯ 10330
    ร้องเรียนออนไลน์  click

 

บริษัทประกันภัย

 

  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    สายด่วนประกันภัย 1186 
    หรือ โทร.  0-2515-3999

 

บริษัทเช่าซื้อและบริษัทลีสซิ่ง
บริษัทแฟ็กเตอริง (Factoring)

  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

 

  • โทร.

 

 

        รับคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่

   

                   

 

 Content Editor Web Part

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.