Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ตลาดการเงิน
Skip Navigation Links
การดำเนินการในตลาดการเงินExpand การดำเนินการในตลาดการเงิน
การพัฒนาตลาดการเงินExpand การพัฒนาตลาดการเงิน
การบริหารเงินสำรองExpand การบริหารเงินสำรอง
ตลาดเงินสกุลท้องถิ่นExpand ตลาดเงินสกุลท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญExpand การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐExpand ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐ
ข้อมูลตราสารหนี้Expand ข้อมูลตราสารหนี้
การประมูลตราสารหนี้Expand การประมูลตราสารหนี้
การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชนExpand การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชน
บริการงานตราสารหนี้Expand บริการงานตราสารหนี้
ประกาศ/หนังสือเวียนตลาดการเงิน
ศูนย์สื่อสารกลางตลาดการเงิน
สถิติตลาดการเงิน
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศExpand การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ

ตลาดการเงิน > บริการงานตราสารหนี้ > งานคำร้อง > จัดการมรดก
ผู้จัดการบริการ   แก้วกัลยา (0-2283-6865)    จินตนา (0-2283-5478)   
  จัดการมรดก  
                      ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ถึงแก่กรรม  ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดก ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก
Expand/Collapse เอกสาร : ก. แบบพิมพ์ ‎(3)
แบบพิมพ์คำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล)แบบพิมพ์คำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล).pdf44 KB
แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนประวัติแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนประวัติ.pdf163 KB
แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนประวัติแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนประวัติ.doc131 KB
Expand/Collapse เอกสาร : ข. ตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ ‎(2)
ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล)ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอจัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาล).pdf55 KB
ตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติ-จัดการมรดกตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนประวัติ-จัดการมรดก.pdf155 KB
รายละเอียดFilter
1. แบบพิมพ์
1) คำร้องขอจัดการมรดก
 2) คำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
 
2. เอกสารประกอบ
1) ตราสารหนี้
 2) สำเนาคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก 1 ชุด
 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้จัดการมรดก
 **เจ้าของเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**
 
3. ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
4. วิธีดำเนินการ
1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.
 2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน
 
5. รายละเอียดเพิ่มเติม
1) กรณีจัดการมรดกแล้วต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ หรือ ไถ่ถอนคืนต้นเงิน โดยแนบหนังสือขอโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร หรือ คำขอรับคืนต้นเงินตราสารหนี้
 2) ผู้จัดการมรดกต้องนำสำเนาคำสั่งสั่งศาลที่เจ้าหน้าที่ศาลรับรองไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 
6. การติดต่อ
1) ธปท. สำนักงานใหญ่ :
     ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
     273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
     โทร. 1213
 2) ธปท. สำนักงานภาคเหนือ :
     ทีมการธนาคารและบัญชี ส่วนกิจการสำนักงานภาค
     68/3 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     โทร. 053-931073-5
 3) ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
     ทีมการธนาคารและบัญชี ส่วนกิจการสำนักงานภาค
     393 ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
     โทร. 043-246071, 043-332797, 043-332852,
     043-333000 ต่อ 3216-9, 3210, 3201
 4) ธปท. สำนักงานภาคใต้ :
     ทีมการธนาคารและบัญชี ส่วนกิจการสำนักงานภาค
     472 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
     โทร.  074-238475, 074-272000 ต่อ 4421-4425
  
  
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.