Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ตลาดการเงิน
Skip Navigation Links
การดำเนินการในตลาดการเงินExpand การดำเนินการในตลาดการเงิน
การพัฒนาตลาดการเงินExpand การพัฒนาตลาดการเงิน
การบริหารเงินสำรองExpand การบริหารเงินสำรอง
ตลาดเงินสกุลท้องถิ่นExpand ตลาดเงินสกุลท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญExpand การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐExpand ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐ
ข้อมูลตราสารหนี้Expand ข้อมูลตราสารหนี้
การประมูลตราสารหนี้Expand การประมูลตราสารหนี้
การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชนExpand การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชน
บริการงานตราสารหนี้Expand บริการงานตราสารหนี้
ประกาศ/หนังสือเวียนตลาดการเงิน
ศูนย์สื่อสารกลางตลาดการเงิน
สถิติตลาดการเงิน
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศExpand การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ

ตลาดการเงิน > ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐ > สาระน่ารู้ > ภาพตัวอย่างตราสารหนี้ในอดีตและปัจจุบัน > ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ผู้จัดการบริการ   อัครเดช (0-2283-5466)    กรวดี (0-2283-5447)   
  ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

 

 

กู้เงินโดยอาศัยอำนาจตาม

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ของตราสารที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541

 

 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย

1,000 บาท

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.