Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
นโยบายการเงิน
Skip Navigation Links
เป้าหมายExpand เป้าหมาย
การตัดสินนโยบายExpand การตัดสินนโยบาย
การดำเนินนโยบายExpand การดำเนินนโยบาย
คณะกรรมการExpand คณะกรรมการ
รายงานผลการประชุม กนง.
รายงานนโยบายการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ
บทความวิจัยและสัมมนาวิชาการ
รวมเรื่องน่าสนใจ
เป้าหมายของนโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน > การตัดสินนโยบาย > กำหนดการประชุม
  กำหนดการประชุม 
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินและร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายการเงินของประเทศปีละ 8 ครั้ง และเพื่อประโยชน์ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการประชุมและทิศทางนโยบายการเงินของประเทศได้อย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี ดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปี 2558

ครั้งที่

วันประชุม กนง.

วันแถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน*


1/2558


พุธที่ 28 มกราคม 2558


 


2/2558


พุธที่ 11 มีนาคม 2558


20 มีนาคม 2558
 


3/2558


พุธที่ 29 เมษายน 2558


 


4/2558


พุธที่ 10 มิถุนายน 2558

 
19 มิถุนายน 2558


5/2558


พุธที่ 5 สิงหาคม. 2558


 


6/2558


พุธที่ 16 กันยายน 2558


25 กันยายน 2558 


7/2558


พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558


 


8/2558


พุธที่ 16 ธันวาคม 2558


25 ธันวาคม 2558 


* ประมาณ 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปี 2557

ครั้งที่

วันประชุม กนง.

วันแถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน*


1/2557


พุธที่ 22 มกราคม 2557


 


2/2557


พุธที่ 12 มีนาคม 2557


21 มีนาคม 2557
 


3/2557


พุธที่ 23 เมษายน 2557


 


4/2557


พุธที่ 18 มิถุนายน 2557

 
27 มิถุนายน 2557


5/2557


พุธที่ 6 สิงหาคม. 2557


 


6/2557


พุธที่ 17 กันยายน 2557


26 กันยายน 2557 


7/2557


พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557


 


8/2557


พุธที่ 17 ธันวาคม 2557


26 ธันวาคม 2557 


* ประมาณ 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปี 2556

ครั้งที่

วันประชุม กนง.

วันแถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน*
(รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ)


1/2556


พุธที่ 9 มกราคม 2556


18 มกราคม 2556


2/2556


พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

 


3/2556


พุธที่ 3 เมษายน 2556


12 เมษายน 2556


4/2556


พุธที่ 29 พฤษภาคม 2556

 


5/2556


พุธที่ 10 กรกฎาคม. 2556


19 กรกฎาคม 2556


6/2556


พุธที่ 21 สิงหาคม 2556

 


7/2556


พุธที่ 16 ตุลาคม 2556


25 ตุลาคม 2556


8/2556


พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556

 


* เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2556

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปี 2555

ครั้งที่

วันประชุม กนง.

วันแถลงข่าวรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ*


1/2555


พุธที่ 25 มกราคม 2555


3 กุมภาพันธ์ 2555


2/2555


พุธที่ 21 มีนาคม 2555

 


3/2555


พุธที่ 2 พฤษภาคม 2555


11 พฤษภาคม 2555


4/2555


พุธที่ 13 มิถุนายน 2555

 


5/2555


พุธที่ 25 กรกฎาคม. 2555


3 สิงหาคม 2555


6/2555


พุธที่ 5 กันยายน 2555

 


7/2555


พุธที่ 17 ตุลาคม 2555


26 ตุลาคม 2555


8/2555


พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

 


* ประมาณ 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน 1 สายนโยบายการเงิน
โทร. 0-2283-6186 หรือ 0-2283-5621
e-mail: MonetaryPolicyStrategyTeam1@bot.or.th

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.