Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
นโยบายการเงิน
Skip Navigation Links
เป้าหมายExpand เป้าหมาย
การตัดสินนโยบายExpand การตัดสินนโยบาย
การดำเนินนโยบายExpand การดำเนินนโยบาย
คณะกรรมการExpand คณะกรรมการ
รายงานผลการประชุม กนง.
รายงานนโยบายการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ
บทความวิจัยและสัมมนาวิชาการ
รวมเรื่องน่าสนใจ

นโยบายการเงิน > การตัดสินนโยบาย > กำหนดการประชุม
  กำหนดการประชุม 
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินและร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายการเงินของประเทศปีละ 8 ครั้ง และเพื่อประโยชน์ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศและประชาชนทั่วไปในการติดตามผลการประชุมและทิศทางนโยบายการเงินของประเทศได้อย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี ดังนี้

กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปี 2558

ครั้งที่

วันประชุม กนง.

วันแถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน*


1/2558


พุธที่ 28 มกราคม 2558


 


2/2558


พุธที่ 11 มีนาคม 2558


20 มีนาคม 2558
 


3/2558


พุธที่ 29 เมษายน 2558


 


4/2558


พุธที่ 10 มิถุนายน 2558

 
19 มิถุนายน 2558


5/2558


พุธที่ 5 สิงหาคม. 2558


 


6/2558


พุธที่ 16 กันยายน 2558


25 กันยายน 2558 


7/2558


พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558


 


8/2558


พุธที่ 16 ธันวาคม 2558


25 ธันวาคม 2558 


* ประมาณ 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปี 2557

ครั้งที่

วันประชุม กนง.

วันแถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน*


1/2557


พุธที่ 22 มกราคม 2557


 


2/2557


พุธที่ 12 มีนาคม 2557


21 มีนาคม 2557
 


3/2557


พุธที่ 23 เมษายน 2557


 


4/2557


พุธที่ 18 มิถุนายน 2557

 
27 มิถุนายน 2557


5/2557


พุธที่ 6 สิงหาคม. 2557


 


6/2557


พุธที่ 17 กันยายน 2557


26 กันยายน 2557 


7/2557


พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557


 


8/2557


พุธที่ 17 ธันวาคม 2557


26 ธันวาคม 2557 


* ประมาณ 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปี 2556

ครั้งที่

วันประชุม กนง.

วันแถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน*
(รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ)


1/2556


พุธที่ 9 มกราคม 2556


18 มกราคม 2556


2/2556


พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

 


3/2556


พุธที่ 3 เมษายน 2556


12 เมษายน 2556


4/2556


พุธที่ 29 พฤษภาคม 2556

 


5/2556


พุธที่ 10 กรกฎาคม. 2556


19 กรกฎาคม 2556


6/2556


พุธที่ 21 สิงหาคม 2556

 


7/2556


พุธที่ 16 ตุลาคม 2556


25 ตุลาคม 2556


8/2556


พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556

 


* เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2556

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประจำปี 2555

ครั้งที่

วันประชุม กนง.

วันแถลงข่าวรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ*


1/2555


พุธที่ 25 มกราคม 2555


3 กุมภาพันธ์ 2555


2/2555


พุธที่ 21 มีนาคม 2555

 


3/2555


พุธที่ 2 พฤษภาคม 2555


11 พฤษภาคม 2555


4/2555


พุธที่ 13 มิถุนายน 2555

 


5/2555


พุธที่ 25 กรกฎาคม. 2555


3 สิงหาคม 2555


6/2555


พุธที่ 5 กันยายน 2555

 


7/2555


พุธที่ 17 ตุลาคม 2555


26 ตุลาคม 2555


8/2555


พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555

 


* ประมาณ 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน 1 สายนโยบายการเงิน
โทร. 0-2283-6186 หรือ 0-2283-5621
e-mail: MonetaryPolicyStrategyTeam1@bot.or.th

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.