Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
นโยบายการเงิน
Skip Navigation Links
เป้าหมายExpand เป้าหมาย
การตัดสินนโยบายExpand การตัดสินนโยบาย
การดำเนินนโยบายExpand การดำเนินนโยบาย
คณะกรรมการExpand คณะกรรมการ
รายงานผลการประชุม กนง.
รายงานนโยบายการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ
บทความวิจัยและสัมมนาวิชาการ
รวมเรื่องน่าสนใจ

นโยบายการเงิน > คณะกรรมการ
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งรับผิดชอบด้านการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงิน  โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ธปท. อย่างใกล้ชิดในการติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของ กนง. จะพิจารณาจากข้อมูลต่างๆที่ ธปท. นำเสนอให้ทราบ จากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวไปกลั่นกรองพิจารณาในที่ประชุม เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินต่อไป

คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ คณะกรรมการ ธปท. แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4 ท่าน ได้แก่ 

 

กรรมการนโยบายการเงินภายใต้ พ.ร.บ. ธปท. พ.ศ. 2551

กนง. จะมีกรรมการทั้งหมด 7 คนเช่นเดียวกับในปัจจุบัน โดยมีผู้ว่าการเป็นประธาน เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ กนง. กำหนด และเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการด้านนโยบายอื่นๆ ของ ธปท.  นอกจากนั้น มีรองผู้ว่าการอีก 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 4 คนเป็นกรรมการใน กนง. เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจผู้ว่าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน

อำนาจหน้าที่ของ กนง. ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย ดังนี้

1.       กำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินของประเทศ โดยคำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐ สภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

2.       กำหนดนโยบายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา

3.       กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายตาม  (1) และ (2)

4.       ติดตามการดำเนินมาตรการของ ธปท. ตาม (3) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ พ.ร.บ. ธปท. ฉบับใหม่กำหนดให้ กนง. จัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงินของปีถัดไปภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่รัฐและ ธปท. ในการดำเนินการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคา โดยทำความตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและให้รัฐมนตรีเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ได้ทำความตกลงร่วมนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ กนง. มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน

ประโยชน์ของการแก้กฎหมายต่อประชาชน

ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไข พ.ร.บ. ธปท. ในครั้งนี้อย่างน้อย 2 ประการดังนี้

1.       ประชาชนมั่นใจได้ว่ามีการถ่วงดุลอำนาจผู้ว่าการ ทำให้การกำหนดนโยบายต่างๆ มีความรอบคอบครบถ้วนมากขึ้น โดยการมีกระบวนการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการต่างๆ จะสามารถอาศัยความเชี่ยวชาญและมุมมองที่หลากหลายเข้ามาประกอบในการตัดสินใจด้านนโยบายมากยิ่งขึ้น

2.       ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ ธปท. ได้ง่ายขึ้น โดย ธปท. เองจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากขึ้น ตามที่กำหนดชัดเจนในกฎหมาย

 

ความถี่ในการจัดประชุม

ประมาณทุก 6 สัปดาห์ (ปีละ 8 ครั้ง) กนง. จะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม ในการประชุม คณะเลขานุการจะรายงานข้อมูลล่าสุดทั้งด้านการเงิน การคลัง การต่างประเทศ และการผลิต ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่จะกระทบราคาสินค้า อาทิ ราคาน้ำมันโลก นโยบายการเงินของประเทศอื่นๆ หรือราคาสินค้าเกษตรโลกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ กนง. หารือถึงความเป็นไปได้ในการประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน 1 สายนโยบายการเงิน
โทร. 0-2283-6186 หรือ 0-2283-5621
e-mail: MonetaryPolicyStrategyTeam1@bot.or.th

 


Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.