Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
นโยบายการเงิน
Skip Navigation Links
เป้าหมายExpand เป้าหมาย
การตัดสินนโยบายExpand การตัดสินนโยบาย
การดำเนินนโยบายExpand การดำเนินนโยบาย
คณะกรรมการExpand คณะกรรมการ
รายงานผลการประชุม กนง.
รายงานนโยบายการเงิน
ภาวะเศรษฐกิจ
สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ
บทความวิจัยและสัมมนาวิชาการ
รวมเรื่องน่าสนใจ
เป้าหมายของนโยบายการเงิน

นโยบายการเงิน > คณะกรรมการ
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งรับผิดชอบด้านการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงิน  โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ ธปท. อย่างใกล้ชิดในการติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ การกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของ กนง. จะพิจารณาจากข้อมูลต่างๆที่ ธปท. นำเสนอให้ทราบ จากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวไปกลั่นกรองพิจารณาในที่ประชุม เพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินต่อไป

คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ คณะกรรมการ ธปท. แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4 ท่าน ได้แก่ 

 

กรรมการนโยบายการเงินภายใต้ พ.ร.บ. ธปท. พ.ศ. 2551

กนง. จะมีกรรมการทั้งหมด 7 คนเช่นเดียวกับในปัจจุบัน โดยมีผู้ว่าการเป็นประธาน เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ กนง. กำหนด และเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการด้านนโยบายอื่นๆ ของ ธปท.  นอกจากนั้น มีรองผู้ว่าการอีก 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 4 คนเป็นกรรมการใน กนง. เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจผู้ว่าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน

อำนาจหน้าที่ของ กนง. ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย ดังนี้

1.       กำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินของประเทศ โดยคำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐ สภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

2.       กำหนดนโยบายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา

3.       กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายตาม  (1) และ (2)

4.       ติดตามการดำเนินมาตรการของ ธปท. ตาม (3) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ พ.ร.บ. ธปท. ฉบับใหม่กำหนดให้ กนง. จัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงินของปีถัดไปภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่รัฐและ ธปท. ในการดำเนินการ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคา โดยทำความตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและให้รัฐมนตรีเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ได้ทำความตกลงร่วมนั้นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ กนง. มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกหกเดือน

ประโยชน์ของการแก้กฎหมายต่อประชาชน

ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากการแก้ไข พ.ร.บ. ธปท. ในครั้งนี้อย่างน้อย 2 ประการดังนี้

1.       ประชาชนมั่นใจได้ว่ามีการถ่วงดุลอำนาจผู้ว่าการ ทำให้การกำหนดนโยบายต่างๆ มีความรอบคอบครบถ้วนมากขึ้น โดยการมีกระบวนการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการต่างๆ จะสามารถอาศัยความเชี่ยวชาญและมุมมองที่หลากหลายเข้ามาประกอบในการตัดสินใจด้านนโยบายมากยิ่งขึ้น

2.       ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ ธปท. ได้ง่ายขึ้น โดย ธปท. เองจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากขึ้น ตามที่กำหนดชัดเจนในกฎหมาย

 

ความถี่ในการจัดประชุม

ประมาณทุก 6 สัปดาห์ (ปีละ 8 ครั้ง) กนง. จะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณากำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม ในการประชุม คณะเลขานุการจะรายงานข้อมูลล่าสุดทั้งด้านการเงิน การคลัง การต่างประเทศ และการผลิต ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่จะกระทบราคาสินค้า อาทิ ราคาน้ำมันโลก นโยบายการเงินของประเทศอื่นๆ หรือราคาสินค้าเกษตรโลกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ กนง. หารือถึงความเป็นไปได้ในการประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน 1 สายนโยบายการเงิน
โทร. 0-2283-6186 หรือ 0-2283-5621
e-mail: MonetaryPolicyStrategyTeam1@bot.or.th

 


Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.