Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
Skip navigation links
รู้จัก ธปท.
ธนบัตร
ภาวะเศรษฐกิจ
ข่าว/สุนทรพจน์
งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธปท.
ระเบียบ หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียน
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
หอสมุดและจดหมายเหตุ
พิพิธภัณฑ์ ธปท.
จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.
มัลติมีเดีย

ผู้จัดการบริการ   กุสุมา (0-2356-7445)    พิจิตร (0-2356-7266)   
  ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของมูลนิธิ 50 ปี ธปท. 

 

ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของมูลนิธิ 50 ปี ธปท.

                    ด้วยมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อเชิดชูเกียรติ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และดร.ปรีดี พนมยงค์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้วางแผนให้มีการจัดตั้งธนาคารชาติไทย ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์

โครงการดังกล่าวแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท  คือ

1. ทุนป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Fellowship) : สนับสนุนทุนด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและการพัฒนาชนบท จำนวนปีละ 1 ทุน ๆ ละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีกำหนดระยะเวลาการทำวิจัย 1 ปี

2. ทุนปรีดี พนมยงค์ (Pridi Fellowship) : สนับสนุนทุนด้านสังคม กฎหมาย และการเมือง จำนวนปีละ 1 ทุน ๆ ละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีกำหนดระยะเวลาการทำวิจัย 1 ปี                      

                                นอกจากนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ไขยันต์(ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพระองค์แรก) ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจการเงินของประเทศและธนาคารแห่งประเทศไทย จึงให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้แก่

3. ทุนพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (Prince Viwatanajai Fellowship) เปิดกว้างให้ทุนสำหรับการวิจัยทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ปีละ 1 ทุน ๆ ละ 1,000,000 บาท

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.