Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip Navigation Links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน > คำถาม-คำตอบระบบการชำระเงิน > คำถามเกี่ยวกับ ATM
ผู้จัดการบริการ      สุภาณี (0-2283-6850)   
  คำถามเกี่ยวกับ ATM 

 

หัวข้อคำถาม 

จะใช้บัตร ATM ได้กับบัญชีประเภทใดบ้าง
        บัตร ATM ใช้ได้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

เครื่อง ATM ยึดบัตรจากสาเหตุใดบ้าง
        เครื่อง ATM จะยึดบัตรด้วยสาเหตุใหญ่ ๆ คือ
        1. เจ้าของบัตรโทรแจ้งให้ธนาคารอายัดบัตร และในเวลาต่อมามีการนำบัตรดังกล่าวไปใช้บัตรใบนั้นจะถูกยึดทันที
        2. ในการนำบัตรไปใช้ถอนเงิน หากมีการกดรหัสผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด เช่น 3 ครั้ง เครื่องก็จะยึดบัตร

บัตร ATM จะสามารถใช้บริการอะไรจากตู้ ATM บ้าง
        บัตร ATM สามารถใช้บริการได้หลายอย่าง เช่น สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงินระหว่างบัญชี ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระค่าสาธารณูปโภค ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โอนเงินให้บุคคลที่ 3 ภายในธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคาร นอกจากบัตร ATM จะใช้บริการที่ตู้ ATM แล้ว บัตร ATM ของธนาคารบางแห่งยังสามารถนำมาซื้อสินค้าและบริการได้ทันที เรียกว่า ใช้เป็นบัตรเดบิต โดยไม่ต้องเสียเวลาถอนเงินจากตู้ ATM

กรณีที่เครื่อง ATM ไม่จ่ายเงินท่านหลังจากทำรายการถอนแล้ว จะทำอย่างไร
        ท่านควรติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีที่ออกบัตรทันที หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์แก้ปัญหาที่สำนักงานใหญ่แต่ละแห่ง โดยข้อมูลที่ต้องแจ้งแก่ธนาคาร ได้แก่ วัน/เวลาที่ทำรายการ สถานที่ตั้งเครื่อง ATM เลขที่บัญชี เลขที่บัตร และจำนวนเงิน

ปัจจุบันธนาคารมีหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการใช้ตู้ ATM ต่างธนาคารอย่างไร
       
การทำรายการโดยใช้ตู้ต่างธนาคาร ธนาคารอาจคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือบัตรได้ในอัตราครั้งละ 3 - 5 บาท ตั้งแต่ในครั้งที่ 4 หรือ 5 และต่อ ๆ ไป แต่ธนาคารอาจใช้ดุลยพินิจ ที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมก็ได้ ท่านควรศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการและค่าธรรมเนียมโดยสอบถามจากธนาคารผู้ออกบัตร 

กรณีที่เจ้าของบัตรลืมรหัสตัวเอง แล้วบัตรถูกยึด จะขอรับบัตรคืนจากธนาคารได้อย่างไร
        - กรณีเป็นเครื่องต่างธนาคาร ให้ติดต่อขอคืนบัตรที่ธนาคารเจ้าของบัตร ซึ่งอาจต้องรอหลายวัน
        - กรณีเป็นเครื่องของธนาคารผู้ออกบัตร ให้ขอรับได้จากธนาคารภายในวันรุ่งขึ้น 
        ทั้ง 2 กรณี เจ้าของบัตรต้องเตรียมหลักฐานยืนยันว่า เป็นเจ้าของบัตรที่แท้จริง

เป็นผู้ถือบัตร ATM ที่ออกโดยสาขาของธนาคารแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด จะเสียค่าธรรมเนียมการใช้ตู้ ATM ต่างธนาคารเมื่อใด
        ผู้ถือบัตร ATM ที่ออกโดยธนาคารในต่างจังหวัดสามารถใช้ตู้ ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรในจังหวัดนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าหากไปใช้ตู้ ATM ของธนาคารอื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 10-20 บาทต่อรายการ แต่ธนาคารอาจใช้ดุลยพินิจ ที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมก็ได้ ท่านควรศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการและค่าธรรมเนียมโดยสอบถามจากธนาคารผู้ออกบัตร

 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.