Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip Navigation Links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment > รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้จัดการบริการ   สุกันยา (0-2283-5091)    สุวิทย์ (0-2356-7593)   
  รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประเภทธุรกิจ

 ประเภทสถาบัน

 ชื่อสถาบัน

 

ชื่อสถาบันประเภทธุรกิจเลขที่มีผลตั้งแต่วันที่
บริการชำระดุล ค(2) 003/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 045/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 026/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 011/2552 30 พฤศจิกายน 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 015/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 011/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 006/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 001/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 001/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 001/2554 28 มีนาคม 2554
บริการชำระดุล ค(2) 001/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 014/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 010/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 005/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 048/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการชำระดุล ค(2) 002/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 036/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 023/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 023/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 014/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 016/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 012/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 010/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 001/2553 5 กุมภาพันธ์ 2553
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 025/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 015/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 001/2557 12 พฤษภาคม 2557
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 002/2557 12 พฤษภาคม 2557
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 034/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 021/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 001/2553 5 กุมภาพันธ์ 2553
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 027/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 016/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 007/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 044/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 025/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 005/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 006/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 004/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 031/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 019/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 049/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 037/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 046/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 030/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 018/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 033/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 020/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 055/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 028/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 001/2557 12 พฤษภาคม 2557
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 008/2557 28 กรกฎาคม 2557
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 011/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 041/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 013/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 038/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 032/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 012/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 009/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 006/2555 26 ธันวาคม 2555
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 002/2553 5 กุมภาพันธ์ 2553
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 003/2553 5 มีนาคม 2553
บริษัท คาร์ด อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินระบบเดียว ข(3) 001/2554 20 พฤษภาคม 2554
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 002/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 002/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 043/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริษัท จีเอชแอล อีเปย์เม้นส์ จำกัด
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 003/2557 12 พฤษภาคม 2557
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 005/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 020/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ข) ข(4) 001/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 050/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 024/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 001/2554 28 มีนาคม 2554
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 001/2553 15 ตุลาคม 2553
บริษัท ไดนามิค เปย์เม้นท์ จำกัด
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 007/2557 28 กรกฎาคม 2557
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 052/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 035/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 022/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 009/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริษัท ทีทูพี จำกัด
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 001/2555 20 กุมภาพันธ์ 2555
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 002/2554 16 ธันวาคม 2554
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 017/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 001/2554 24 มิถุนายน 2554
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 002/2555 29 มีนาคม 2555
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 022/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริษัท ไทยแวน เซอร์วิส จำกัด
บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินระบบเดียว ข(3) 001/2556 27 พฤษภาคม 2556
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 001/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 009/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการหักบัญชี ค(1) 002/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ ค(4) 002/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ ค(4) 001/2555 11 ธันวาคม 2555
บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด
บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินระบบเดียว ข(3) 001/2557 14 สิงหาคม 2557
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 053/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 021/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 002/2554 24 มิถุนายน 2554
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 001/2555 26 กันยายน 2555
บริษัท บีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 009/2557 13 ตุลาคม 2557
บริษัท บีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 005/2557 13 ตุลาคม 2557
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 007/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 008/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 004/2557 12 พฤษภาคม 2557
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 005/2555 26 ธันวาคม 2555
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 003/2555 26 ธันวาคม 2555
บริษัท เพย์เพด จำกัด
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 003/2555 30 พฤษภาคม 2555
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 004/2555 28 พฤศจิกายน 2555
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 002/2555 28 พฤศจิกายน 2555
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 008/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 008/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ข) ข(4) 004/2552 18 สิงหาคม 2552
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 010/2557 27 พฤศจิกายน 2557
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ข) ข(4) 005/2552 18 สิงหาคม 2552
บริษัท เวียการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 5/
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 010/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการหักบัญชี ค(1) 001/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินหลายระบบ ค(4) 001/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 007/2555 26 ธันวาคม 2555
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ข) ข(4) 002/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 029/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 004/2553 18 มิถุนายน 2553
บริการหักบัญชี ค(1) 001/2553 5 กุมภาพันธ์ 2553
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 004/2557 28 กรกฎาคม 2557
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 040/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 019/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ข) ข(4) 003/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 051/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 006/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 007/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริษัท อี-โพส เซอร์วิส จำกัด
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 006/2557 12 พฤษภาคม 2557
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 002/2557 12 พฤษภาคม 2557
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 027/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 039/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 005/2557 12 พฤษภาคม 2557
บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินระบบเดียว ข(3) 002/2556 3 ธันวาคม 2556
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำกัด
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 003/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 004/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 004/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 029/2552 30 พฤศจิกายน 2552
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 002/2552 13 พฤษภาคม 2552
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 008/2555 26 ธันวาคม 2555
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค(3) 056/2552 13 พฤษภาคม 2552
บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money บัญชี ค) ค(6) 003/2554 23 มิถุนายน 2554
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
บริการรับชำระเงินแทน ค(5) 003/2557 12 พฤษภาคม 2557


1/
 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สยามแฟมีลี่มาร์ท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556
2/  รับโอนกิจการจาก ธนาคารเดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557
3/  เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด   ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2553
4/  เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)   ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
5/  เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เพย์เมนท์ โซลูชั่น 2008 จำกัด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
6/  เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554
7/   เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
8/   เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สนุก ช้อปปิ้ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
9/  เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557
10/  ประสงค์จะยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ข (4) (ใบขึ้นทะเบียน เลขที่ ข(4) 003/2552) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ  
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการหักบัญชี ค (1) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(1) 003/2552) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
- บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินแทน ค (5) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(5) 013/2552) ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2553 (เปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และยกเลิกการประกอบธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบัญชี ค (3) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 017/2552) ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2552)
- บริษัท อี-เคลียร์ริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด  ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค (3) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 047/2552) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554
- ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค (3) และบริการรับชำระเงินแทน ค (5) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 042/2552 และ ค(5) 024/2552) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554
- บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด  ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงินระบบเดียว ข(3) (ใบขึ้นทะเบียน เลขที่ ข(3) 001/2552) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555
- ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์  ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค (3) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 026/2552) ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
- บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค (3) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 018/2552) ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
- บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินแทน ค (5) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(5) 005/2553) ตั้งแต่วันที่ 2 กันยาน 2556
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข( 4) (ใบขึ้นทะเบียน เลขที่ ข(4) 002/2556) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2557 (เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ค (6) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557)
- ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร  ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค (3) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 054/2552) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 (เนื่องจากปรับสถานะเป็น  Subsidiary และโอนกิจการทั้งหมดให้กับ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจต่อเนื่องจาก ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร)
- ธนาคารเดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ค (3) และบริการรับชำระเงิน ค (5) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 028/2552 และ ค(5) 001/2557) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 (เนื่องจากได้โอนกิจการทั้งหมดให้กับ ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ)
- ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ได้ยกเลิกการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ค (3) และบริการรับชำระเงิน ค (5) (ใบอนุญาต เลขที่ ค(3) 003/2552 และ ค(5) 003/2552) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 (เนื่องจากได้โอนกิจการทั้งหมดให้กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.