Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip Navigation Links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน > บริการระบบการชำระเงิน > ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ผู้จัดการบริการ  วิพัฒน์ (0-2283-5083)   ชาญณรงค์ (0-2283-5084)   
  ระบบการเรียกเก็บตามเช็ค 
 
การเรียกเก็บเงินตามเช็ค 
         ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประกอบด้วย
               - การหักบัญชีเช็คด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ECS)
               -
การเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในเขตสำนักหักบัญชี
               -
การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี (B/C)

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยอิเล็กทรอนิกส์แก่ธนาคารสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงบริการคำนวณดุลหักบัญชีและการชำระดุลระหว่างธนาคาร

การหักบัญชีเช็คด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ECS) เป็นบริการการหักบัญชีเช็คในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ธนาคารสมาชิกจะส่งข้อมูลเช็คเรียกเก็บให้แก่ศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แบบ on-line  และศูนย์หักบัญชีฯ จะทำการคำนวณดุล ในเย็นวันเดียวกัน ธนาคารสมาชิกจะส่งตัวเช็คมายังศูนย์หักบัญชีฯ เพื่อทำการตรวจสอบกับข้อมูลเช็คเรียกเก็บและคัดแยกเพื่อส่งให้แก่ธนาคารผู้จ่ายเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

การเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในเขตสำนักหักบัญชี เป็นการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารในภูมิภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่สำนักหักบัญชีเดียวกัน เพื่อให้การเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ส่งเรียกเก็บหรือสั่งจ่ายโดยสาขาธนาคารที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและความเสี่ยงในการชำระเงินด้วยเช็ค รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการบริหารเงินของธนาคารสมาชิกอันเกิดจากการได้หรือเสียดุลหักบัญชีสุทธิ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คภายในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน ด้วยการนำระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ และปรับปรุงวิธีการชำระดุลหักบัญชีระหว่างธนาคารจากเดิมเป็นการชำระดุลแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลางผ่านระบบบาทเนต โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2540 และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2542

การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี (B/C) เป็นการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่สั่งจ่ายในต่างเขตสำนักหักบัญชี ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารผู้เรียกเก็บสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือวิธีแรก คือ เรียกเก็บปลายทางผ่านสำนักหักบัญชีจังหวัด ธนาคารผู้รับฝากเช็คจะส่งเช็คให้สาขาธนาคารตนที่อยู่ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกับที่สาขาธนาคารผู้จ่ายตั้งอยู่เป็นผู้เรียกเก็บซึ่งจะทราบผลภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันรับฝากเช็คจากลูกค้า วิธีที่สอง เรียกเก็บต้นทางผ่านสำนักงานใหญ่จองธนาคารผู้รับฝากที่กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ทุกสาขาธนาคารผู้จ่ายทั่วประเทศได้ใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันแลกเปลี่ยนเช็คระหว่างธนาคาร

การชำระดุลการหักบัญชีเช็คนั้น ศูนย์หักบัญชีฯ จะทำการชำระดุลผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารสมาชิกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ด้วยระบบบาทเนตแผนงานการพัฒนา
ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคาร

ต้นในปี 2551 ธปท. มีแผนงานที่จะพัฒนาระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารเป็นลักษณะ Cheque Truncation กล่าวคือ ตัดการเดินทางของตัวเช็ค โดยการส่งภาพเช็คเข้าเรียกเก็บในระบบแทนตัวเช็คจริง และธปท.จะเป็นผู้พัฒนาและดำเนินการระบบดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า ระบบ Imaged Cheque Clearing System (ICS) โดยมีกรอบในการพัฒนาระบบ ดังนี้

  1. ระบบงานการหักบัญชีเช็คเป็น Imaged  Cheque Clearing  System (ICS)  คือใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บโดยไม่ต้องมีการส่งตัวเช็คมาที่ศูนย์หักบัญชีฯ
  2. ธนาคารสมาชิกจะส่งข้อมูลและภาพเช็คมาให้ศูนย์หักบัญชีเช็คอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการประมวลผล คำนวณดุล และจัดทำเป็นข้อมูลเช็ครับเข้าให้แก่ธนาคารผู้จ่าย
  3. ศูนย์หักบัญชีฯ ไม่ให้บริการ capture ภาพเช็ค กรณีที่ ธ.สมาชิกใดต้องการใช้บริการดังกล่าวต้องไป outsource กันเอง
  4. กรณีมีเช็คคืนให้ ธ.สมาชิกคืนตัวเช็คให้ลูกค้า โดยยังไม่ใช้  Imaged Return Document (IRD) 
  5. ศูนย์หักบัญชีเช็คอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการ Cheque Image Archive

โดยระบบ ICS จะสามารถเริ่มใช้ระบบงานได้ภายในปี 2555 เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และขยายผลไปทั่วประเทศภายในปี 2556

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.