Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ระบบการชำระเงิน
Skip Navigation Links
ธปท. กับระบบการชำระเงินExpand ธปท. กับระบบการชำระเงิน
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
บริการระบบการชำระเงินExpand บริการระบบการชำระเงิน
การกำกับดูแลธุรกิจ e-PaymentExpand การกำกับดูแลธุรกิจ e-Payment
สถิติระบบการชำระเงิน
เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์Expand เอกสารเผยแพร่และสิ่งพิมพ์
ข้อมูลสำหรับสมาชิก
เกี่ยวกับระบบการชำระเงินExpand เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน
ประกาศ/หนังสือเวียนระบบการชำระเงิน

ระบบการชำระเงิน
ผู้จัดการบริการ   ศิริวรรณ (0-2283-6405)    สุขศรี (0-2283-6419)   
  ระบบการชำระเงิน 
 
 
วิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ปี 2555-2559
 
 
มีระบบการชำระเงินที่สนับสนุนการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 

 เรื่องใหม่

 เรื่องน่าสนใจBest viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.