Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > การฝึกงาน > สำนักงานภาคใต้ > ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน สำนักงานภาคใต้
ผู้จัดการบริการ   ไสว (0-7427-2000 ต่อ 4210)    ศิริพร (0-7427-2000 ต่อ 4213)   
  ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน สำนักงานภาคใต้ 

 

ประกาศ

เรื่อง  การรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ

เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประจำปี 2557

          ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประสงค์จะรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ  เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษา ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในองค์กรสถาบันการเงินระดับธนาคารกลาง

          ในปี 2557 ได้กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเข้าฝึกงาน โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 13 ธันวาคม 2556 ดังนี้               

          

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ระหว่างเดือน

สรุปลักษณะงาน

เศรษฐศาสตร์

3 คน

 

เมษายน - พฤษภาคม

2557

-  ศึกษาติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ และงานศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายของธนาคาร

-  งานวิจัย และช่วยติดตาม รวบรวมข้อมูลรายจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจ รายจังหวัด และประเด็นเศรษฐกิจสำคัญ

บรรณารักษศาสตร์

1 คน

 

เข้าฝึกงานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป

-  บริการยืม-คืนหนังสือและโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ    การลงทะเบียนและเผยแพร่   งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด การจัดทำมุมความรู้ทางเศรษฐกิจการเงินและงานอื่น ๆ ตามที่มอบหมาย

    
         นักศึกษาที่สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และวิธีการสมัคร เข้าฝึกงานได้ที่  www.bot.or.th 
หรือที่ 
http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/INTERNSHIP/SOUTHERN/Pages/trainee.aspx

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
        11 กันยายน 2556 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.