Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > การฝึกงาน > สำนักงานภาคใต้ > ประกาศความต้องการนักศึกษาฝึกงาน
ผู้จัดการบริการ   ไสว (0-7427-2000 ต่อ 4210)    ศิริพร (0-7427-2000 ต่อ 4213)   
  ประกาศความต้องการนักศึกษาฝึกงาน 

 

ประกาศ

เรื่อง  การรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ

เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประจำปี 2558

          ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ประสงค์จะรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ  เพื่อเป็นการให้บริการทางการศึกษา ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในองค์กรสถาบันการเงินระดับธนาคารกลาง

          ในปี 2558 ได้กำหนดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557 – 30 พฤศจิกายน  2557 ดังนี้      

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาฝึกงาน

สรุปลักษณะงาน

เศรษฐศาสตร์

2 คน 

 

* 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2558

 

  • ศึกษาติดตามและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ และงานศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายของธนาคาร
  • งานวิจัย และช่วยติดตาม รวบรวมข้อมูลรายจังหวัด เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจรายจังหวัด และประเด็นเศรษฐกิจสำคัญ

เศรษฐศาสตร์ (สหกิจศึกษา)


2 คน

 

 
* 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2558 

 

    * ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการฝึกงานได้ตามความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับการปิดภาคเรียนของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศ

                 
         นักศึกษาที่สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเข้าฝึกงานได้ที่  www.bot.or.th  หรือที่
 http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/INTERNSHIP/SOUTHERN/Pages/trainee.aspx

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
              1  ตุลาคม  2557 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.