Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน ทุน ฝึกงาน > นักศึกษาฝึกงาน
ผู้จัดการบริการ   ชนกนาถ (0-2283-6752)      
  นักศึกษาฝึกงาน 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
ประจำปี 2557
จำนวน 85 ราย

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์
ชมภาพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ
การรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

ปืดรับสมัครแล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เป็นธนาคารกลางของประเทศ  มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านการเงิน  และพัฒนาระบบสถาบันการเงินของประเทศให้มั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   ให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  และบริหารจัดการธนบัตรที่หมุนเวียนใช้ในประเทศ นอกจากนี้ ธปท. ยังเปิดให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับธนาคารกลางของประเทศ โดยจะพิจารณาให้เข้าฝึกงานตามความต้องการของฝ่ายงานต่าง ๆ ของ ธปท. และที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา
 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าฝึกงาน

ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ปี 2- 3

ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโท

ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก

คะแนนเฉลี่ยสะสม

  •  3 ภาคการศึกษาขึ้นไป        
  • ไม่น้อยกว่า 3.00     
  • 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป
  •  ไม่น้อยกว่า 3.3

ไม่กำหนด

สัญชาติ 

ไทย 

สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน :

เศรษฐศาสตร์  การเงินการธนาคาร  บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์  การบัญชี  สถิติ  คณิตศาสตร์  กฎหมาย  ทรัพยากรมนุษย์  บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์

ค่าตอบแทน     วันละ 300 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)
สถานที่ฝึกงาน :  ธปท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หรือ  สำนักงานตัวแทนต่างประเทศ *  (เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศที่มีสำนักงานตัวแทนเท่านั้น)
การออกใบรับรองการฝึกงาน  นิสิตนักศึกษาฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจาก ธปท. เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด และตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกงานจะต้องมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ธปท. อาจขอยุติการให้ฝึกงาน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2556

หมายเหตุ 
- * หากสำนักงานตัวแทนต่างประเทศ  มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน จะแจ้งเพิ่มเติมภายหลัง
- หากสนใจสมัครฝึกงาน ณ สำนักงานภาคต่าง ๆ โปรดสมัครฝึกงานได้ที่ Link :    

สำนักงานภาคเหนือ
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานภาคใต้


กิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน รุ่น 1/2556
Internship Thank You Party Day เพื่อแสดงความขอบคุณนักศึกษาฝึกงานที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายระหว่างการฝึกงาน
  ภาพบรรยากาศ Internship Thank You Party Day
  นักศึกษาฝึกงานส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้กิจกรรมหัวข้อ “ความภูมิใจ คือ ค่าตอบแทนสูงสุด”
    -  รางวัลชนะเลิศ คือ ทีมโก๋หลังวัง
    -  รางวัลชมเชย  คือ ทีม Eight : Thirty

นักศึกษาฝึกงาน
สำนักงานใหญ่
   วิธีการเข้าฝึกงานที่สำนักงานใหญ่
สำนักงานภาคเหนือ
  วิธีการเข้าฝึกงานที่สำนักงานภาคเหนือ
  ประกาศความต้องการนักศึกษาฝึกงาน
  ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าฝึกงาน
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 วิธีการเข้าฝึกงานที่สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ประกาศความต้องการนักศึกษาฝึกงาน 
  ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าฝึกงาน 
สำนักงานภาคใต้
 วิธีการเข้าฝึกงานที่สำนักงานภาคใต้ 
  ประกาศความต้องการนักศึกษาฝึกงาน
  ประกาศผลรายชื่อผู้เข้าฝึกงาน


 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.