Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน > ประกาศผลสอบคัดเลือก > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งนักอาชีวอนามัย
ผู้จัดการบริการ   บุญรัศมิ์ (0-2356-8525)    ประเสริฐ (0-2356-8524)   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งนักอาชีวอนามัย 
 

ประกาศ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน

                   ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งนักอาชีวอนามัย ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร นั้น

                   ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตาม link แนบ

สถานที่สอบ (แผนที่สายออกบัตรธนาคาร)  ตาม link แนบ 

ข้อพึงปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

- นำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนบนบัตรมาแสดง  หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

- ติดต่อขอรับบัตรผู้มาติดต่อที่ป้อมยาม 1 ประตูหน้าสายออกบัตรธนาคาร ก่อนเข้ามาในอาคารสอบ

- ควรไปถึงสถานที่สอบ ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที  เพื่อรายงานตัวเข้าสอบ

- นำเครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบมาด้วย

- โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  หากพิจารณาเห็นว่าแต่งกายไม่เหมาะสมจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

- ผู้ที่ไม่ได้เข้าสอบตามกำหนดการนี้ถือว่าสละสิทธิทุกกรณี             

         

ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล
สายออกบัตรธนาคาร
12  มกราคม  2555
โทร. 0-2356-8525

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.