Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน > ประกาศผลสอบคัดเลือก > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้จัดการบริการ   วรรณา (0-2283-6784)    จิราพร (0-2283-5591)   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 

ประกาศ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติคัดเลือกสำรองไว้เพื่อบรรจุ

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

                     ตามประกาศรับสมัครธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย นั้น

                      ธปท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบข้อเขียน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555  เวลา  8.30 – 14.30 น.  และสอบภาคปฏิบัติในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น.-12.00 น รายชื่อ ดังต่อไปนี้

 

เลขที่สอบ

ชื่อ-สกุล

 

 

1

จ.อ.อ.

ฤทธิชัย  วงศ์สารสิน

 

 

2

พ.อ.ท.

สุริยา  ทายะ

 

 

3

จ.อ.อ.

กรีฑา   เผ่ากันทะ

 

 

4

พล.อส.

ประเสริฐ   ไร่บูรณ์

 

 

5

ส.อ.

กิติภูมิ   ชำนาญพจน์

 

 

6

นาย

สมคะเน   สงวนหงษ์

 

 

7

ส.อ.

วิทยากร ใจกล้า

 

 

8

นาย

ศักดิ์สิทธิ์   แสงสมลาด

 

 

9

พล.อส.

สุรชาติ   พิมพ์โคตร

 

 

10

ส.ต.อ.

ภาสพงศ์  คล้อยอรุณ

 

 

11

นาย

เอกลักษณ์  จันทะวงษ์

 

 

12

ส.อ.

 ยอด  ศิริเวียงชัย

 

 

13

ส.อ.

พีรพล    แสนชัยวงษา

 

 

14

ส.อ.

อนันต์  บุญจันทร์

 

 

15

พ.อ.ท.

สุภาพ วัฒนาจรัสแสง

 

 

16

ส.ท.

กอบชัย  จำวัน

 

 

17

พ.อ.ต.

สมศักดิ์ ศิริเถียร

 

 

18

จ.อ.

สุริยัน พลพิพัฒน์

 

 

19

ส.อ.

ปรเมษฐ์  สืบวงศ์

 ตารางสอบสอบข้อเขียน วันที่ 17 ธันวาคม 2555

 

เวลา

วิชา

คะแนน

08.30 น.-09.10 น.(40 นาที)

แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)(ปรนัย)

-ไม่มีคะแนน-

09.15 น.-11.15 น.(120 นาที)

ความรู้ความสามารถทั่วไปและการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(ปรนัย)

100 คะแนน

 11.15 น.-13.00 น.

พักเที่ยง

 

13.00-14.30 น.(90 นาที)

ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ปรนัยและอัตนัย)

100 คะแนน

 

รวม

200 คะแนน

   -  สถานที่สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม  ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 8  แผนที่ภายใน ธปท. และแผนที่เดินทางมา ธปท.

-  ผู้เข้าสอบกรุณานำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วย และโปรดเตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้ เพื่อแสดงตัวในการตรวจสอบในห้องสอบด้วย

  -  ผู้เข้าสอบกรุณามาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 30 นาที เพื่อรายงานตัวเข้าสอบ และโปรดแต่งกายสุภาพ

ตารางสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 18 ธันวาคม 2555

เวลา

วิชา

08.30 น.

พร้อมกันที่บริเวณหน้าพระตำหนักวังบางขุนพรหม

09.00-10.00 น.

สอบการวิ่งระยะทาง 1,000 เมตร/ภายใน 4 นาที และการยึดพื้น /อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง

10.30 -12.00 น.

สอบว่ายน้ำระยะ 50 เมตร /ไม่จับเวลา

  -  ผู้เข้าสอบกรุณามาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 30 นาที เพื่อรายงานตัวเข้าสอบ และโปรดแต่งกายเหมาะสมเตรียมชุดกีฬาสำหรับการวิ่งและกายยึดพื้น และกางเกงว่ายน้ำ/อุปกรณ์ว่ายน้ำสำหรับการว่ายน้ำ

  -  ผู้ที่ไม่ได้เข้าสอบตามกำหนดการนี้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่จัดสอบให้เป็นการเฉพาะ

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 ธันวาคม 2555

 โทร. 0-2283-5503, 0-2283-6753

0-2283-6751

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.