Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน > ประกาศผลสอบคัดเลือก > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งช่างเทคนิค
ผู้จัดการบริการ   ธนพร (0-2356-7850)    อรุณี (0-2283-6202,0-2283-6203)   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งช่างเทคนิค 

ประกาศ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งช่างเทคนิค ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร

                 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  ลงวันที่  6 มีนาคม 2556  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งช่างเทคนิค นั้น

                        ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (บางขุนพรหม) เวลา 13.30-17.30 น. ดังต่อไปนี้

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
     

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-สกุล

1

นาย

วรวุธ  สิงห์ศร

2

จ่าอากาศเอก

ฤทธิชัย  วงศ์สารสิน

3

นาย

ณัฐพล  กำเนิดมณี

4

นาย

สุรพล    มุณีบังเกิด

5

นาย

สมศักดิ์ วรรณมานะ

6

นาย

กฤษฏา จู่สกุล

7

นาย

ชิระนันท์ จันทร์เศรษฐี

8

นาย

ชยกร วัฒนมงคล

9

นาย

ฉัตรชัย  ศิริคุณ

10

นาย

ทวีศักดิ์  ทับชม

11

นาย

วีระชัย  ศรีคำ

12

นาย

อุดม  นุชชาวนา

13

นาย

อดุลเดช ประจง

14

นาย

พิทยา พัชโรภาสวัฒนกุล

15

นาย

ธรรมรัตน์   เตสุวรรณ์

16

นาย

ก้องกิติ  ทินนะกร

17

นาย

ธงชัย จงชัยยุทธ์

18

นาย

ณุชัย รอดโพธิ์ทอง

19

นาย

นบพร เพิ่มพูล

20

นาย

สุนทร อุปนันท์

21

นาย

ธีระเดช  มูลคำ

22

นาย

สุรศักดิ์      แย้มสกุล

23

นาย

สุรชัย  สุขสมบัติ

24

นาย

วิทยา โสภา

25

นาย

สิทธิชัย  วงค์คำคูณ

26

นาย

ชนวิทย์ อิ่มใจ

27

นาย

กฤติเดช  ปู่จุ้ย

28

นาย

 ณัฐพล          สีจำปา

29

นาย

สมชาย โพธิ์เจริญ

30

นาย

บุญธรรม ฐานทอง

31

นาย

ศรายุทธ  สังขภิญโญ

32

นาย

  วุฒิชัย จายะพันธุ์

33

นาย

ภาณุมาศ ปานศิริ

34

นาย

นันทวัฒน์ เต็มธีรพจน์

35

นาย

ฤทธิ์ลือชา  ผาดี

36

นาย

นัฐพงษ์  ศรีวิลัย

37

นาย

ภานุมาศ อำนาจเจริญ

38

นาย

เทพฤทธิ์ เนตร์สว่าง

39

นาย

ณัฐนันท์ เทศทองดี

40

นาย

ไชยเชษฐ วงษ์ประเสริฐ

41

นาย

  นพพร   ม่วงศรี

42

นาย

กิตติศักดิ์   นวลลออง

43

นาย

วิสิทธิ์  โลนุช

44

นาย

อนุจิตร  วงค์คำคูณ

45

นาย

กิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ

46

นาย

พัชรวัฒน์  ดนตรี

47

นาย

ฉัตรชัย เชียงน้อย

48

นาย

กิตติศักดิ์   นวลลออง

49

นาย

จิตภาณุ ชาติเจริญ

50

นาย

สาโรจน์   คำมหา

51

นาย

ขจรศักดิ์   กองร้อยอยู่

52

นาย

เขมรัตน์  จันทร์ประสิทธิ์

53

นาย

อัตถชัย ศรียารักษ์

54

นาย

สาธิต ลิมปชัย

55

นาย

พงษ์เทพ กลิ่นคง

56

นาย

มานิต  ฤทธิวรรณ

57

นาย

ลัทธพล  พันวะ

58

นาย

ชาตรี วิชัยกุล

59

นาย

บุญฤทธิ์ เพ็งเพ่งพิศ

60

นาย

นิธิ  ชุติชาติ

61

นาย

สุภัทร  คงบาง

62

นาย

วันเฉลิม  ฤกษ์วิจิตร

63

นาย

ชัชนันท์ หนูคล้าย

64

นาย

มนตรี เกตุรังษี

65

นาย

อิทธินันท์  จันทร์มนตรี

66

นาย

วรพจน์   บุญนำ

67

นาย

ธีระยุทธ  ปานแม้น

68

นาย

คมกฤช  ทรงประสิทธิ์

69

นาย

วันชนะ  ฉิมเนย

70

นาย

คณิตศร  จันทร์สุขจำเริญ

71

นาย

วัลลภ      หมายสุข

72

นาย

กิตติพงษ์   จินดาเพ็ง

73

นาย

โกศล   จําปาโพธิ์

74

นาย

ศราวุธ ศิรฺชยานันท์

75

นาย

กิตติพงษ์ ราชเจริญ

76

นาย

เกียงไกร วราฤทธิ์กุล

77

นาย

ชนาธิป ท้วมเกร็ด

78

ว่าที่ร้อยตรี

ชาญนรงค์ ปากดีสี

79

นาย

ณพพัฒน์ มณเฑียร

80

นาย

ทศพล จยาวรรณ์

81

นาย

ประวิทย์ ง้วนอินทอง

82

นาย

ประสิทธิ์ คงแก้ว

83

นาย

พรเทพ อยู่โต๊ะ

84

นาย

ศิริสินธุ์ ดอกพุฒ

85

นาย

เฉลียว แย้มสวน

86

นาย

เกิดสุรีย์ สุนันท์

87

นาย

ชาญชัย     จาดช้าง 

88

นาย

ถิรวัฒน์ ปิ่นเวหา


ในการนี้ ธปท. ขอแจ้งรายละเอียดในการทดสอบและการเตรียมตัวก่อนการทดสอบ ดังนี้

1.  แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ 
                1.1 แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นข้อสอบปรนัย ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
                1.2 แบบทดสอบความรู้ความถนัดทางช่าง เป็นข้อสอบปรนัย ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 
               1.3 แบบทดสอบบุคลิกภาพ เป็นข้อสอบปรนัย ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชม.

2.  ขอให้ท่านเตรียมหลักฐานและอุปกรณ์ในการทดสอบ ดังนี้
                2.1  บัตรประจำตัวประชาชน
                2.2  ปากกา
                2.3  น้ำยาลบคำผิดหรือยางลบ
                2.4  ไม้บรรทัด (ถ้าท่านต้องการ)
                2.5  เสื้อกันหนาว (ถ้าท่านต้องการ เนื่องจากห้องสอบอากาศค่อนข้างเย็น)

ไม่อนุญาตให้นำสิ่งใดนอกเหนือจากรายการ 2.1 2.5 เข้าห้องสอบ

3.  ขอให้ท่านมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อรายงานตัวที่หน้าห้องสอบ พร้อมรับฟังการชี้แจงข้อปฏิบัติในการทดสอบ

4.  ขอตัดสิทธิ์การเข้าทดสอบ กรณีที่ท่านมาถึงห้องสอบ หลังจากเริ่มการทดสอบไปแล้ว 30 นาที

5.  ผู้ไม่ได้สอบตามกำหนดการนี้ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่จัดสอบให้เป็นการเฉพาะ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

6 มีนาคม 2556

โทร. 02 283 5503,02-2836752

 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.