Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน
ผู้จัดการบริการ   ชัยวัฒน์ (0-2356-7581)    อรุณี (0-2283-6202,0-2283-6203)   
  ช่างเทคนิค ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร 
     

ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         ปฏิบัติงานเข้าเวรประจำผลัดหมุนเวียน เพื่อให้มีช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแล ตรวจสอบ แก้ไขความเรียบร้อยของอาคารและอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติ เรียบร้อยพร้อมที่จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·         ควบคุมการใช้งาน ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เครื่องจักร และอุปกรณ์ระบบวิศวกรรม ที่เป็นแหล่งจ่ายต้นกำลังและแหล่งจ่ายสนับสนุนงานระบบประกอบอาคาร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·         ตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแลการใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้า แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ ที่รับมาจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจ่ายให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของอาคาร

·         ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่จัดจ้างจากภายนอก (Contract Out ) ในงานที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานเข้าเวรประจำผลัดเพื่อดูแล ตรวจสอบ แก้ไข ความเรียบร้อยของอาคารและอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต่าง ๆ

·         ตรวจสอบ ดูแลการใช้งาน ซ่อมแก้ไขเหตุขัดข้องเบื้องต้นของระบบวิศวกรรมรักษาความปลอดภัยอาคารในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ

·         ตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบน้ำดื่มน้ำใช้ ระบบระบายน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วมการใช้งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนของอาคาร ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งานและแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

·         สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

·         สาขาวิชา :
-  สาขาวิชาเครื่องกล (งานยานยนต์  หรือเครื่องกลอุตสาหกรรม  หรือปรับอากาศ)  หรือ

       -  สาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์ (งานไฟฟ้ากำลัง หรืออิเลคทรอนิกส์ หรือ  แมคคาทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า)

·         มีประสบการณ์ด้านเครื่องกล (งานยานยนต์ หรือเครื่องกลอุตสาหกรรม หรือปรับอากาศ) ด้านไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิกส์ (งานไฟฟ้ากำลัง หรืออิเลคทรอนิกส์ หรือแมคคาทรอนิกส์)  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         สามารถปฏิบัติงานเข้าเวรประจำผลัดหมุนเวียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

·         หากมีความรู้ทางด้านช่างหลายสาขาวิชาประกอบกัน จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง หรือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·         เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

·         มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง มีวินัยและสามารถปรับตัวได้ดี

·         มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

การสมัคร

ธปท. ได้จัดทำ Mail ต้นแบบ พร้อมแนบใบสมัครงาน และรายละเอียดเอกสารแนบให้แล้ว ผู้สมัครสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.  Download ไฟล์ Mail สมัครงาน

2.  กรอกรายละเอียดใน Excel file ให้ครบถ้วน (xls)

3.  แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

      3.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (JPEG/GIF) File Size ไม่เกิน 500 KB

     3.2  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     3.3  ประวัติย่อ (Resume)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     3.4  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

     3.5  หลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น  ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB

4.  คลิกส่ง Email ตามข้อ 1 เท่านั้น  โดยระบุหัวข้อเรื่อง (Subject) สมัครงานตำแหน่งช่างเทคนิค ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร (ระบุขื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร)

การคัดเลือกผู้สมัคร

1.  ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัคร ที่ส่งใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสมัคร ข้อ 2 และ 3 แล้วเท่านั้น 

2. ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนดและเห็นสมควร จะแจ้งผลการคัดเลือก จาก Email:  Recruit2@bot.or.th ถึง Email ที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครงาน และถือว่าท่านได้รับทราบแล้ว

การทดสอบ

1.  ภาคข้อเขียน (ทฤษฎี) 200 คะแนน แบ่งเป็น 2 หมวด ได้แก่

      1.1  หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป : เป็นการทดสอบ ทักษะ / ความเข้าใจ / เชาว์ปัญญา / ตรรกะ / ความรู้ทั่วไป และสถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ (100 คะแนน) ปรนัย เวลาสอบ 1 ชั่วโมง

      1.2  หมวดความรู้เกี่ยวกับความถนัดทางช่าง : เป็นการทดสอบพื้นความรู้ความถนัดทางช่างด้านเครื่องกล ไฟฟ้ากำลังและอิเลคทรอนิกส์ งานเขียนแบบ/ความรู้ทางด้านกฎหมายควบคุมอาคาร การตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย การจัดการด้านพลังงาน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านงานช่างต่างๆ เป็นต้น (100 คะแนน) ปรนัย เวลาสอบ 1 ชั่วโมง

2.  ทดสอบด้านจิตวิทยา : ปรนัย 40 นาที (ไม่มีคะแนน) ใช้เป็นข้อมูลใช้ประกอบการสัมภาษณ์

3.  ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน จึงจะได้รับการติดต่อให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  (100 คะแนน)                                                 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2283 6753, 0 2283 5503, 0 2356 7581
หรือ
E-mail ที่ 
Recruit2@bot.or.th

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.