Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน
ผู้จัดการบริการ   อรุณี (0-2283-6202,0-2283-6203)    ชัยวัฒน์ (0-2356-7581)   
  เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/อาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management Framework) ของการบริหารเงินสำรองทางการและการดำเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

·         วิเคราะห์และพัฒนากรอบแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่เหมาะสม ในการกำหนดขนาดและดัชนีอ้างอิงการลงทุน (Investment Benchmarks) สำหรับกองทุนต่างๆ (Portfolios) ของเงินสำรองทางการ

·         วิเคราะห์และพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารประเภทต่างๆ (Asset Classes & Instruments)

·         วิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของการบริหารเงินสำรอง (Performance/Risk Evaluation & Attribution Analysis)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางการเงิน หรือการเงิน/การธนาคาร หรือ Financial Engineering  หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เรียนการวิเคราะห์เชิงปริมาณในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับสาขาวิชาข้างต้น

·         ความสามารถภาษาอังกฤษ  คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป

·         มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน  การบริหารกองทุน และสินทรัพย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่างๆ 

·         มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หรือการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ หรือเศรษฐกิจและการเงิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านเศรษฐกิจ หรือการเงิน  

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี

·         มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ

·         สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี

·         มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

·         มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

การทดสอบ

1.   การสอบข้อเขียน
2.   ทดสอบด้านจิตวิทยา
3.   การสอบสัมภาษณ์

ปิดรับสมัคร

15 กันยายน 2556 (update)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2356 7851
หรือ
E-mail ที่ 
Recruit2@bot.or.th

link ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสมัครงาน online กลุ่มตำแหน่งงาน : ระบบสมัครงาน online
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.