Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน
ผู้จัดการบริการ   บุญรัศมิ์ (0-2356-8525)    ชัชวาล (0-2356-8519)   
  รับสมัครผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร 

  

  ตำแหน่ง

ผู้วิเคราะห์  ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร  (รายละเอียดแนบ)

ความรับผิดชอบหลัก

 

·         วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ของสายงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นให้มีการรวบรวมข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ

·         วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

·         วางแผน และติดตามการนำกลยุทธ์ของสายงานไปปฏิบัติในระดับฝ่ายงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

·         วิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์ของสายงานและกลยุทธ์ด้านการจัดการธนบัตร

·         ประมาณความต้องการธนบัตร โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ

·         วิเคราะห์ความต้องการธนบัตรและสิ่งพิมพ์อื่นตามความต้องการของลูกค้า ตามหลักแนวคิดการบริหาร โซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

·         วางแผนการผลิตและทรัพยากรการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ

·         วิเคราะห์และจัดทำรายงานตัวชี้วัดคุณภาพ และตัวชี้วัดด้านธนบัตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

·         ศิกษา วิเคราะห์ ทิศทาง แนวโน้ม และพัฒนาการด้านบริหารจัดการธนบัตรในต่างประเทศ

·         ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะธนบัตร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

·         สัญชาติไทย

·          อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

·         วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์

·         มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี   (ไม่นับการผ่านงานที่ปฏิบัติต่อเนื่องไม่ถึง 6 เดือน)

·         มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

·         มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง และสามารถปรับตัวได้ดี  

·         ทำงานประสานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

·         เรียนรู้งานได้เร็ว

การสมัคร

1.  Download ใบสมัครงาน ไฟล์แนบ
2.  กรอกรายละเอียดใน Excel file ให้ครบถ้วน (xls)
3.  แนบ File หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
      3.1  รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.  หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
             (
JPEG/GIF) File Size ไม่เกิน 500 KB
       3.2  หลักฐานแสดงพื้นความรู้ (Transcript) (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB)
       3.3  ประวัติย่อ (
Resume)  (PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB
       3.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       3.5  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
       3.6  หลักฐานแสดงผลการสอบ
TOEIC อายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
       3.7  หลักฐานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
             (
PDF) File Size ไม่เกิน 2 MB
4.  ส่ง File ใบสมัครงานและ File หลักฐานต่างๆ มาที่  Email : bmgrecruit@bot.or.th   โดยระบุ
     หัวข้อเรื่อง (
Subject) สมัครงานตำแหน่ง ผู้วิเคราะห์ (ระบุขื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร) เท่านั้น 

การคัดเลือกผู้สมัคร

1.  ธปท. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครผ่านใบสมัครงานและมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ใน
     หัวข้อการสมัคร ข้อ
2 และ 3 แล้วเท่านั้น 
2.  ธปท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากมีคุณสมบัติตรงตามที่ ธปท. กำหนดและเห็นสมควร
     จะแจ้งผลการคัดเลือก จาก
Email:  bmgrecruit@bot.or.th  ถึง Email ที่ผู้สมัครระบุไว้ใน
     แบบฟอร์มสมัครงาน และถือว่าท่านได้รับทราบแล้ว

การทดสอบ

สอบภาคข้อเขียนเชิงปฏิบัติการ  รวม  200  คะแนน
1. ทดสอบความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง  100 คะแนน
     สอบสัมภาษณ์                          100 คะแนน
                                             
2.  ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาคข้อเขียน ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  

ปิดรับสมัคร

31 กรกฎาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกบริหารงานบุคคล 1-2  ส่วนทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล  สายออกบัตรธนาคาร                          โทร. 0 2356 8519, 0 2356 8525  หรือ E-mail ที่  bmgrecruit@bot.or.th

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.