Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สมัครงาน ฝึกงานและทุน
Skip Navigation Links
มาเป็นส่วนหนึ่งกับ ธปท.
ชีวิตการทำงานที่แบงก์ชาติ
คุณคือคนที่ใช่
คนที่เรากำลังมองหาExpand คนที่เรากำลังมองหา
มารู้จักพนักงานของเรา
โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา
สมัครงาน ทุน ฝึกงานExpand สมัครงาน ทุน ฝึกงาน
ถาม-ตอบ

สมัครงาน ฝึกงานและทุน > สมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน
ผู้จัดการบริการ   จิราพร (0-2283-5591)    วรรณา (0-2283-6784)   
  ประกาศรับสมัครตำแหน่งกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
 

ธนาคารแห่งประทศไทย

              ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย ทำหน้าที่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มั่นคง มีเสถียรภาพ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการครองชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุภารกิจดังกล่าว และมีฝ่ายงานที่สำคัญฝ่ายงานหนึ่ง คือ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติของ ธปท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ ธปท.   

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้สนใจมาร่วมงานกับ ธปท. ทั้งผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา และผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน ระบบออนไลน์ ได้ตลอดทั้งปี และจะดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวนมากพอสมควร  รายละเอียดการรับสมัครเป็น ดังนี้      

 1. ตำแหน่งงานว่าง :

1) นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์  ( Application System  Analyst / Developer)

    คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ

- ความสามารถภาษาอังกฤษ  คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/TOEFL 500 (Paper-based),170 (CBT),80 (IBT)      

- ความรู้พื้นฐาน ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์พัฒนาระบบงานธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

                           2) วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ((System engineer -(System ,Network, Database))

    คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- สัญชาติไทย  อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร  

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  หรือระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

- ความสามารถภาษาอังกฤษ  คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based),170 (CBT),80 (IBT)      

- ความรู้พื้นฐาน ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer  Science) หรือระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- มีประสบการณ์ในงานโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

2.วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

   1) ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานผ่านทางระบบออนไลน์  ตามรายละเอียดใน link “สมัครงานที่นี่ ตามข้อ 5 


   2) หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

           -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ 
           -Transcript แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
           -ประวัติส่วนตัว (Resume)
           -ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า (มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ)


    3) ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ (ถ้ามี)


           -วีดีโอคลิป(.mp4) แนะนำตนเอง พร้อมผลงานที่น่าสนใจ
           -ผลงานวิทยานิพนธ์ Dissertation/Thesis)
           -ประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรอง เช่น การใช้โปรแกรมขั้นสูง เป็นต้น  

               3. การคัดเลือก 

                ธปท.จะพิจารณาคัดเลือก เฉพาะผู้สมัครที่ยื่นทางออนไลน์ และมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น  และหากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถของผู้สมัครตรงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้  ธปท. จะติดต่อผู้สมัครโดยตรงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่ ธปท.กำหนดต่อไป  

                1) สอบข้อเขียน

                2) ทดสอบด้านจิตวิทยา

                3) ผู้ที่สอบผ่าน จึงจะได้รับการติดต่อให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์                                                            

            4.การบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.

                           ผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องทดลองงานเป็นเวลาอย่างน้อย 120 วัน และจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธปท.เมื่อผ่านทดลองงานตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  การตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต การพิมพ์ลายนิ้วมือและสอบประวัติอาชญากร สืบประวัติและพฤติการณ์

5. สนใจสมัครงาน  

โปรด Click  สมัครงานที่นี่     

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0 2283 6752, 0 2283 5503 หรือ E-mail ที่  Recruit2@bot.or.th

 

หมายเหตุ  เครื่อง OS  Window Vista  + Web Browser  : Internet Explorer  version 8  อาจมีผลกระทบ

ไม่ปรากฎปุ่ม Browse สำหรับ Attach file เอกสารแนบ  เพื่อความสะดวกผู้สมัครควรเตรียม File หรือ Scan หลักฐานการสมัครงานให้พร้อมก่อนกรอกข้อมูลในใบสมัคร (หลักฐานแสดงพื้น  ความรู้ (Transcript) โปรด Scan คำอธิบายด้านหลัง Transcript ด้วย)

 

 

 

ประกาศวันที่  21 มิถุนายน  2555

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.