Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถิติ
Skip Navigation Links
สถิติตลาดการเงินExpand สถิติตลาดการเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
สถิติสถาบันการเงินExpand สถิติสถาบันการเงิน
สถิติระบบการชำระเงินExpand สถิติระบบการชำระเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาคExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ
แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
สถิติทั้งหมด/ติดต่อสอบถาม
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.

สถิติ > สถิติเศรษฐกิจและการเงิน > เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย > ดุลเงินทุน
  ดุลเงินทุน 

ผลสรุปของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (resident) และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (nonresident) โดยสินทรัพย์จะแสดงถึงสิทธิในการเรียกร้อง ขณะที่หนี้สินจะแสดงถึงภาระที่จะถูกเรียกร้อง

”ธปท. จะปรับปรุงสถิติดุลการชำระเงินย้อนหลังปี 2548 – ครึ่งปีแรก 2557 โดยจะแจ้งกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลให้ทราบต่อไป”

                                                                                                                                       

 RSS ตารางข้อมูลสถิติ

รหัสตาราง ชื่อตาราง ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด คำอธิบายข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด
EC_XT_050 เงินทุนเคลื่อนย้าย    30 ม.ค. 2558
EC_XT_051 เงินทุนเคลื่อนย้าย (ดอลลาร์ สรอ.)    30 ม.ค. 2558
EC_XT_052 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ    30 ม.ค. 2558
EC_XT_053 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.)    30 ม.ค. 2558
EC_XT_054 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจของผู้ลงทุนไทย    30 ม.ค. 2558
EC_XT_055 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจของผู้ลงทุนไทย (ดอลลาร์ สรอ.)    30 ม.ค. 2558
EC_XT_056 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ    30 ม.ค. 2558
EC_XT_057 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.)    30 ม.ค. 2558
EC_XT_058 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย    30 ม.ค. 2558
EC_XT_059 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย (ดอลลาร์ สรอ.)    30 ม.ค. 2558
EC_XT_060 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำแนกตามประเทศ    30 ม.ค. 2558
EC_XT_061 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.)    30 ม.ค. 2558
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.