Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถิติ
Skip Navigation Links
สถิติตลาดการเงินExpand สถิติตลาดการเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
สถิติสถาบันการเงินExpand สถิติสถาบันการเงิน
สถิติระบบการชำระเงินExpand สถิติระบบการชำระเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาคExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ
แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
สถิติทั้งหมด/ติดต่อสอบถาม
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.

สถิติ > สถิติเศรษฐกิจและการเงิน > การเงินและการธนาคาร > บริษัทเงินทุน
  บริษัทเงินทุน 

ข้อมูลบริษัทเงินทุนประกอบด้วยตารางที่แสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สิน แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน และเงินให้สินเชื่อจำแนกตามประเภทธุรกิจของบริษัทเงินทุน

    

XLS_MB_028สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทเงินทุนXLS_MB_028.xls336 KB
XLS_MB_029แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของบริษัทเงินทุนXLS_MB_029.xls168 KB
XLS_MB_030เงินให้สินเชื่อจำแนกตามประเภทธุรกิจของบริษัทเงินทุนXLS_MB_030.xls96 KB
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.