Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถิติ
Skip Navigation Links
สถิติตลาดการเงินExpand สถิติตลาดการเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
สถิติสถาบันการเงินExpand สถิติสถาบันการเงิน
สถิติระบบการชำระเงินExpand สถิติระบบการชำระเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาคExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ
แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
สถิติทั้งหมด/ติดต่อสอบถาม
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.

สถิติ > สถิติเศรษฐกิจและการเงิน > การคลัง
  การคลัง 

สถิติทางการคลังที่เผยแพร่ ได้แก่ (1)งบกระแสเงินสดรัฐบาล; (2)ค่าใช้จ่ายรัฐบาล; (3)ยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐบาลในประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นเกณฑ์เงินสดตามคู่มือสถิติการคลังของรัฐบาลปี 2001 (Government Finance Statistics Manual : GFSM 2001)ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF); (4) ข้อมูลยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและหนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง ตามตราสารหนี้ และตามอายุคงเหลือ; และ (5)ข้อมูลผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ส่วนสถิติการคลังเกณฑ์คงค้างตามคู่มือปี 2001 (GFSM 2001) ปัจจุบันจัดทำโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

    

รหัสตาราง ชื่อตาราง ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด คำอธิบายข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด
EC_PF_002 หนี้รัฐบาลในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง (2535-2549)    03 ส.ค. 2554
EC_PF_002_S2 หนี้รัฐบาลในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_003 หนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล (2540-2549)    03 ส.ค. 2554
EC_PF_003_S2 หนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_004 หนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง (2535-2544)    03 ส.ค. 2554
EC_PF_004_S2 หนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง และจำแนกตามสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน (2538-2549)    31 ต.ค. 2556
EC_PF_004_S3 หนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามผู้ถือครอง และจำแนกตามสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_005 หนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามตราสารหนี้ (2536-2544)    03 ส.ค. 2554
EC_PF_005_S2 หนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามตราสารหนี้    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_006 หนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามอายุคงเหลือ    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_007 ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (2527 - 2553)    31 ก.ค. 2555
EC_PF_008 ยอดคงค้างตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ จำแนกตามกลุ่มผู้ถือครอง    31 ต.ค. 2557
EC_PF_009 งบกระแสเงินสดรัฐบาล    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_010_S2 ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงาน    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_011 ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_012 ค่าใช้จ่ายรัฐบาล จำแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ    30 ธ.ค. 2557
EC_PF_013 ยอดคงค้างสินทรัพย์และหนี้สินของรัฐบาลในประเทศ    30 ธ.ค. 2557


Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.