Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
สถิติ
Skip Navigation Links
สถิติตลาดการเงินExpand สถิติตลาดการเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงิน
สถิติสถาบันการเงินExpand สถิติสถาบันการเงิน
สถิติระบบการชำระเงินExpand สถิติระบบการชำระเงิน
สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาคExpand สถิติเศรษฐกิจและการเงินภูมิภาค
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ
แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
บทความและเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติ
สถิติทั้งหมด/ติดต่อสอบถาม
การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.

สถิติ > มาตรฐานข้อมูล > การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
  การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้านการเผยแพร่ข้อมูล (ROSC) 

ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล (Report on the Observance of Standards and Codes – ROSC Data Module) จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในระหว่างวันที่ 3 17 ตุลาคม 2548 โดยมีข้อมูลที่เข้ารับการประเมิน 4 กลุ่มได้แก่ ข้อมูลบัญชีประชาชาติ (จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) สถิติการคลัง (จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) สถิติการเงินและสถิติดุลการชำระเงิน (จัดทำโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยในการประเมินคณะผู้ประเมินได้พิจารณาตามกรอบการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพข้อมูลของ IMF ดังนี้

1. การเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับสูง (Special Data Dissemination Standard : SDDS) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการ SDDS ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539 และเริ่มเผยแพร่วิธีการจัดทำข้อมูล (Metadata) บนกระดานการเผยแพร่ข้อมูล (Dissemination Standards Bulletin Board – DSBB) เมื่อวันที่ 19 กันยายนของปีเดียวกัน ประเทศไทยได้ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดตามมาตรฐาน SDDS ในปี 2541  โดยได้ทำตามข้อกำหนดด้านขอบเขตของข้อมูล (Coverage) ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูล (Periodicity) ความรวดเร็วของข้อมูล (Timeliness) รวมทั้งการจัดทำตารางการเผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้า (Advance release calendars)

2. การประเมินคุณภาพการจัดทำข้อมูล เป็นการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพของการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล โดยใช้กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework : DQAF) เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมิน 6 หมวด คือ

หมวด 0 พื้นฐานที่ช่วยให้การจัดทำข้อมูลมีคุณภาพ ได้แก่ มีกฎหมายและทรัพยากร  (บุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือ) ที่สนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล  ผู้จัดทำสถิติมีความตระหนักในเรื่องคุณภาพข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

หมวด 1 ความน่าเชื่อถือขององค์กรที่จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ด้แก่  ความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใสในการจัดเก็บ  และความมีจรรยาบรรณของผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล (ethical standard)

หมวด 2 วิธีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่  แนวความคิด  วิธีการในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล  ขอบเขตของข้อมูล  การจัดหมวดหมู่  และการเก็บข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

หมวด 3 ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ได้แก่  ความครบถ้วนของข้อมูล และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล  เทคนิควิธีการจัดทำข้อมูล  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  และการศึกษาผลกระทบต่อการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

หมวด 4 การให้บริการข้อมูล ได้แก่  ความถี่และความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐานสากล  ความต่อเนื่องและสามารถสอบทานกันได้ของข้อมูล  และการกำหนดนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล

หมวด 5 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ที่เพียงพอ  และตรงต่อความต้องการผู้ใช้  รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย  และมีการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ข้อมูล

ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน ด้านการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ของข้อมูล 4 กลุ่มอยู่ในระดับดีถึงดีมาก (ตามที่แสดงไว้ในตารางสรุปผลการประเมินของประเทศไทย) สะท้อนถึงระบบการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี  และผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยู่ในเกณฑ์สูง

รัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำข้อมูลต่างตระหนักว่าคุณภาพของข้อมูลเป็นปัจจัยที่จะสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือในสถิติที่เผยแพร่  เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลมีระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Professionalism) ที่เป็นที่ยอมรับ สำหรับด้านการเผยแพร่ข้อมูล พบว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และวิธีการจัดทำข้อมูล (Metadata) ได้โดยง่าย รวมทั้ง มีบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้จัดทำข้อมูล

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมีพัฒนาการด้านการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานสากลในระดับที่ต่างกัน การประเมินนี้จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ทราบถึงจุดด้อยและจุดแข็งในการจัดทำข้อมูลในทุกๆ ด้าน และทำให้สามารถพัฒนาการจัดทำข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

 

Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.