Skip navigation links
Home
นโยบายการเงิน
สถาบันการเงิน
ตลาดการเงิน
ระบบการชำระเงิน
สถิติ
ตลาดการเงิน
Skip Navigation Links
การดำเนินการในตลาดการเงินExpand การดำเนินการในตลาดการเงิน
การพัฒนาตลาดการเงินExpand การพัฒนาตลาดการเงิน
การบริหารเงินสำรองExpand การบริหารเงินสำรอง
ตลาดเงินสกุลท้องถิ่นExpand ตลาดเงินสกุลท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญExpand การให้ความช่วยเหลือของ ธปท. แก่ภาคเศรษฐกิจสำคัญ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐExpand ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ภาครัฐ
ข้อมูลตราสารหนี้Expand ข้อมูลตราสารหนี้
การประมูลตราสารหนี้Expand การประมูลตราสารหนี้
การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชนExpand การออกจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชน
บริการงานตราสารหนี้Expand บริการงานตราสารหนี้
ประกาศ/หนังสือเวียนตลาดการเงิน
ศูนย์สื่อสารกลางตลาดการเงิน
สถิติตลาดการเงิน
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศExpand การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ

ตลาดการเงิน > บริการงานตราสารหนี้ > งานคำร้อง > ขอใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผู้จัดการบริการ   พรวิมล (0-2283-6606)    อัญชลี (0-2283-5456)   
  ขอใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
                      ใช้ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอให้ออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจาก สูญหาย หรือชำรุด
Expand/Collapse เอกสาร : ก. แบบพิมพ์ ‎(2)
แบบพิมพ์คำร้องแบบพิมพ์คำร้อง.pdf145 KB
แบบพิมพ์คำร้องแบบพิมพ์คำร้อง.doc128 KB
Expand/Collapse เอกสาร : ข. ตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ ‎(1)
ตัวอย่างการกรอกคำร้อง-ขอออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวอย่างการกรอกคำร้อง-ขอออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย.pdf128 KB
รายละเอียดFilter
1. แบบพิมพ์
คำร้อง
 
2. เอกสารประกอบ
กรณีบุคคลธรรมดา
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์
 **เจ้าของเอกสารลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**
 กรณีนิติบุคคล
 หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ
 **ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**
 
3. ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
4. วิธีดำเนินการ
1) ติดต่อด้วยตนเองที่ ธปท.
 2) ติดต่อผ่านธนาคารตัวแทน
 3) ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ธปท.
 
5. รายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถขอใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเวลาย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่ปีที่ยื่นคำร้อง
 
6. การติดต่อ
1) ธปท. สำนักงานใหญ่ :
     ส่วนพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
     273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
     โทร. 1213
 2) ธปท. สำนักงานภาคเหนือ :
     ทีมการธนาคารและบัญชี ส่วนกิจการสำนักงานภาค
     68/3 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
     โทร. 053-931073-5
 3) ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
     ทีมการธนาคารและบัญชี ส่วนกิจการสำนักงานภาค
     393 ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
     โทร. 043-246071, 043-332797, 043-332852,
     043-333000 ต่อ 3216-9, 3210, 3201
 4) ธปท. สำนักงานภาคใต้ :
     ทีมการธนาคารและบัญชี ส่วนกิจการสำนักงานภาค
     472 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
     โทร.  074-238475, 074-272000 ต่อ 4421-4425
  
  
Best viewed with IE 6.0 or higher at 1024 x768 screen resolution.