โปรแกรมตรวจสุขภาพการเงินของธุรกิจ

ส่วนที่ 1 โปรดเลือกขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และปีของข้อมูล ที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

ส่วนที่ 2 โปรดกรอกข้อมูลการเงินของท่านในช่องว่าง
หากท่านต้องการคำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มเติม สามารถกดที่เครื่องหมาย
0


รวมสินทรัพย์หมุนเวียน บาท
รวมหนี้สินหมุนเวียน บาท
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า
0


รวมหนี้สิน บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่า
0


รวมรายได้ บาท
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ ต้นงวด บาท
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ สิ้นงวด บาท
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ วัน
0


รวมรายได้ บาท
ต้นทุนขาย บาท
อัตรากำไรขั้นต้น %

ส่วนที่ 3 สรุปผล

โปรแกรมตรวจสุขภาพการเงินของธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ :
ขนาดของธุรกิจ (ตามนิยามวิสาหกิจ) :
ปีของข้อมูลเปรียบเทียบ :
หมายเหตุ:
กราฟสรุปผลเป็นการเลือกอัตราส่วนมา 4 อัตราส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนฐานะทางการเงินทั้ง 4 ด้านในการเปรียบเทียบระหว่างอัตราส่วนของกิจการท่านกับค่าเฉลี่ยของธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งอัตราส่วนในกราฟนี้ได้มีการคำนวณเพิ่มเติม ดังนี้
  1. ปรับหน่วย (Rescaling) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบในกราฟเดียวกันได้ โดยค่าที่ได้จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 1
  2. ปรับทิศทางของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เหมือนกับอัตราส่วนที่เหลือ โดยค่ายิ่งมาก ยิ่งดี กล่าวคือ หากค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง ฐานะทางการเงินของกิจการในด้านนั้นๆ อยู่ในเกณฑ์ดี
กิจการของท่าน ค่าเฉลี่ยในธุรกิจเดียวกัน เทียบกับค่าเฉลี่ย
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity)
1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) (เท่า)
2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)
ด้านความเสี่ยงจากการกู้ยืม (Solvency)
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) (เท่า)
4. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) (เท่า)
5. อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Coverage Ratio) (เท่า)
ด้านประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)
6. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า (Average Collection Period) (วัน)
7. อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable Turnover) (รอบ)
8. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) (เท่า)
ด้านความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
9. อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) (%)
10. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)
11. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) (%)
12. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) (%)

* หมายเหตุ การคำนวณนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงของกิจการของท่านอย่างครบถ้วนรอบด้าน ท่านควรใช้อัตราส่วนหลายอัตราส่วนพิจารณาร่วมกัน หากท่านมีความกังวลเกี่ยวกับผลการคำนวณนี้ ควรขอคำปรึกษาจากนักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

คะแนนความพึงพอใจการใช้โปรแกรม
น้อยที่สุด มากที่สุด