ระบบตรวจการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท.

ระบบตรวจสอบการมีส่วนได้เสียกับ ธปท. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตรวจสอบคุณสมบัติและการมีส่วนได้เสียในการดำรงตำแหน่งกรรมการคณะต่าง ๆ ของ ธปท. ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายชื่อของนิติบุคคลหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับและตรวจสอบของ ธปท. หรือข้อมูลคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับ ธปท. ทั้งนี้ กรรมการ หรือ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดรายงานแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

หมายเหตุ : ระบบตรวจการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท. ยังไม่รวมใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น Money Changer, Money Transfer ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบได้โดย >>คลิกที่นี่