ระบบตรวจการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท.

ระบบตรวจสอบนิติบุคคลอันมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท. คืออะไร?

ระบบการตรวจสอบข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธปท. ประกอบด้วยนิติบุคคลหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. หรือมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับ ธปท. ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายงานแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้