ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 22:22

บริษัท ทุนแหลมทอง จำกัด

นิติบุคคลไทยที่มิใช่สถาบันการเงิน 150 เทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-333-048
บริการรับฝากเงิน บริการให้กู้ยืมเงิน
ประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน (License/Registration certificate)
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
วันที่ได้รับอนุญาต
11 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
-