ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10:32

บริษัท บริหารสินทรัพย์ บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 356 ดับเบิ้ลยูวัน ชั้น 2 นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
บริการรับฝากเงิน บริการให้กู้ยืมเงิน
ประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน (License/Registration certificate)
บริษัทบริหารสินทรัพย์
วันที่ได้รับอนุญาต
8 มกราคม 2558
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
-