ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14:18

บริษัท มันนิกซ์ จำกัด

นิติบุคคลไทยที่มิใช่สถาบันการเงิน
ประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน (License/Registration certificate)
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
วันที่ได้รับอนุญาต
30 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
-
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
วันที่ได้รับอนุญาต
30 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
-