ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:43

บริษัท แรบบิท แคช จำกัด

นิติบุคคลไทยที่มิใช่สถาบันการเงิน
ประเภทใบอนุญาต/ใบขึ้นทะเบียน (License/Registration certificate)
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
วันที่ได้รับอนุญาต
3 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
-
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
วันที่ได้รับอนุญาต
3 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุดใบอนุญาต
-