ปัจจุบันการให้บริการ Factoring ในไทยยังมีข้อจำกัดเนื่องจากผู้ให้บริการยังมีความกังวลในเรื่องของการฉ้อโกง (Fraud) และการขอสินเชื่อซ้ำซ้อน (Double Financing) จึงทำให้การให้บริการ Factoring ส่วนใหญ่จำกัดอยู่เฉพาะ SMEs ที่เป็นคู่ค้าตรงกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันการเงิน ดังนั้น ธปท. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนา Ecosystem สำหรับการให้บริการ Digital Factoring ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้ SMEs รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสภาพคล่องผ่านการใช้บริการ Factoring ได้ง่ายขึ้นในวงกว้าง

ในการนี้ ธปท. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา Ecosystem สำหรับการให้บริการ Digital Factoring ดังกล่าว เพื่อให้การให้บริการ Digital Factoring สามารถตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้อย่างแท้จริง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับฟังความคิดเห็น (Consultation Paper) และส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

*
*
*
*