แนะนำ ไม่แนะนำ
9.1 สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward)
9.2 การประกันค่าเงิน (FX Option)
9.3 การใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign currency deposit: FCD)
9.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)
พอใจ ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ความเสี่ยง FX)
ความหลากหลายของเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง FX ที่สถาบันการเงินเสนอให้บริการ
คุณภาพการให้คำแนะนำของพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง FX
การเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงินสำหรับการใช้ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง FX
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยนของพนักงาน