แบบสำรวจขอความเห็นต่อแนวทางการพัฒนา Retail CBDC

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

Feedback Form Regarding the Bank of Thailand's Retail CBDC Development

 

ธปท. เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการออก Retail CBDC เพื่อสอดรับกับภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ธปท. จึงจัดทำรายงาน "The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand" เพื่อสื่อสารแนวทางนโยบายและการพัฒนา Retail CBDC และจุดประกายแลกเปลี่ยนให้เกิดความคิดเห็นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ธปท. จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในระยะต่อไป

Given the anticipation of a future financial landscape in which digital currrencies could play a greater role, the BOT prioritizes capacity building and necessary preparations for retail CBDC issuance. The BOT's Digital Currency Team has published a paper "The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand" to foster further dialogue on the evaluation, design and policy direction of retail CBDC. We welcome any feedback, comments and suggestions on this topic via the form below.

*
*