EC_MB_001 บัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (2513-2549) 1/
ผู้จัดการบริการ วิชชวรรณ (0-2283-5125) เบญจพร (0-2283-6188)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:59 (หน่วย: ล้านบาท)  
  ธ.ค. 2549 พ.ย. 2549 ต.ค. 2549 ก.ย. 2549 ส.ค. 2549 ก.ค. 2549
1สินทรัพย์ต่างประเทศ (สุทธิ)2,405,2602,417,2912,382,8152,393,3012,300,7822,284,467
2   สินทรัพย์ต่างประเทศ 2,662,6492,671,2642,652,6692,717,4062,613,2552,607,893
3   หัก: หนี้สินต่างประเทศ 257,389253,973269,854324,106312,473323,426
4สิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงิน533,849539,322545,973552,215543,273538,767
5   เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์2,9542,9542,9662,9555,7886,203
6   ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินอื่น000000
7   เงินให้กู้อื่นๆ 528,995530,378532,526531,523530,819530,884
8   เงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร1,9005,99010,48017,7386,6651,680
9สิทธิเรียกร้องจากรัฐบาล (สุทธิ)55,93859,76424,7207,11081,76659,049
10   สิทธิเรียกร้องจากรัฐบาล140,951145,831145,279145,629145,697145,757
11   หัก: หนี้สินต่อรัฐบาล85,01386,067120,559138,51963,93186,708
12      เงินสดที่อยู่ในมือรัฐบาล1,1241,1001,0711,1121,0701,196
13      เงินฝากของรัฐบาลที่ ธปท.83,88984,967119,488137,40762,86185,511
14      กู้ยืมจากรัฐบาล000000
15รายการตรงข้ามเหรียญกษาปณ์32,53232,13931,87431,48031,32430,939
16สิทธิเรียกร้องจากภาคเศรษฐกิจอื่นๆ001,2001,2001,2001,539
17      รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน001,2001,2001,2001,539
18ฐานเงิน865,226812,442800,038786,564782,664796,876
19   เงินสดที่ไม่อยู่ในมือรัฐบาล805,251737,279722,672722,535714,488715,813
20      ธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ773,842706,240691,870692,167684,233686,070
21      เหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ32,53232,13931,87431,48031,32430,939
22      หัก: เงินสดในมือรัฐบาล1,1241,1001,0711,1121,0701,196
23   เงินฝากของสถาบันการเงินและภาคเศรษฐกิจอื่นๆ59,97575,16377,36664,02968,17681,064
24หนี้สินอื่นต่อสถาบันการเงิน1,242,2041,222,0021,161,1541,168,4431,156,8471,116,942
25   ตราสารหนี้896,702837,706782,866780,695760,695741,493
26   เงินกู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร345,502384,296378,288387,748396,152375,449
27รายการทางการเงินอื่น ๆ (สุทธิ)920,1491,014,0721,025,3891,030,2991,018,8341,000,942
28   เงินกู้ยืมอื่นๆ1,0000050000
29   ส่วนของทุน1,940,8012,042,3792,040,4182,055,1132,042,3552,029,108
30   รายการอื่นๆ (สุทธิ)-1,021,651-1,028,307-1,015,029-1,025,314-1,023,521-1,028,166

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมงบ EEF และ FIDF