EC_MB_010 สินทรัพย์และหนี้สินธนาคารแห่งประเทศไทย (2513-2549) 1/
ผู้จัดการบริการ วิชชวรรณ (0-2283-5125) พิชามญชุ์ (0-2283-6485)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:59 (หน่วย: ล้านบาท)  
  ธ.ค. 2549 พ.ย. 2549 ต.ค. 2549 ก.ย. 2549 ส.ค. 2549 ก.ค. 2549
1สินทรัพย์      
2ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน61,06456,51456,51556,14556,14556,146
3   ทองคำ61,03456,48356,48356,11256,11256,112
4   สิทธิพิเศษถอนเงิน313132333334
5เหรียญกษาปณ์ในมือ000000
6เงินฝากและเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 2,346,7522,360,2322,320,3402,337,6342,237,8712,220,837
7เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์2,9542,9542,9662,9555,7886,203
8เงินลงทุนในตราสารหนี้140,951145,831146,479146,829146,897147,296
9   สถาบันการเงินอื่น000000
10   รัฐบาลกลาง140,951145,831145,279145,629145,697145,757
11   รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน001,2001,2001,2001,539
12เงินให้กู้ยืม727,062732,132759,968812,926796,203802,711
13   ธนาคารพาณิชย์79,44682,72488,80695,74582,38277,695
14      เงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร1,9005,99010,48017,7386,6651,660
15      เงินให้กู้ยืมอื่น77,54676,73478,32678,00775,71776,035
16   สถาบันการเงินอื่น451,449453,644454,200453,516455,102454,869
17      เงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร0000020
18      เงินให้กู้ยืมอื่น451,449453,644454,200453,516455,102454,849
19   รัฐบาลกลาง000000
20   รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน000000
21   ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ196,167195,764216,961263,666258,719270,147
22      เงินให้กู้ยืมแก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ000000
23      เงินให้กู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร196,167195,764216,961263,666258,719270,147
24      เงินให้กู้ยืมอื่น000000
25สินทรัพย์ทางการเงินอื่น1,084,6141,089,5751,092,0141,094,5251,094,7021,100,947
26สินทรัพย์อื่น5,2895,2795,0914,8684,8654,606
27สินทรัพย์รวม4,368,6864,392,5174,383,3744,455,8824,342,4734,338,746
28หนี้สิน      
29ธนบัตรที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 773,842706,240691,870692,167684,233686,070
30เงินรับฝากกระแสรายวัน59,97575,16377,36664,02968,17681,064
31   ธนาคารพาณิชย์55,22570,33072,83259,57563,82478,005
32   สถาบันการเงินอื่น1,2591,3388861,3899411,146
33   บุคคลในประเทศอื่น3,4913,4963,6483,0653,4111,913
34เงินรับฝากที่ไม่รวมอยู่ในฐานเงิน137,384138,543172,215190,462116,411139,276
35   รัฐบาลกลาง83,88984,967119,488137,40762,86185,511
36   เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินออกให้ IMF53,49553,57652,72753,05653,55053,764
37   เงินรับฝากผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น000000
38ตราสารหนี้896,702837,706782,866780,695760,695741,493
39   ธนาคารพาณิชย์399,286394,150361,291374,641347,875322,057
40   สถาบันการเงินอื่น497,416443,556421,575406,054412,820419,436
41   อื่นๆ000000
42เงินกู้ยืม550,396584,694595,415659,298655,076645,111
43   ธนาคารพาณิชย์191,596245,290252,624263,842260,523228,216
44      เงินกู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร191,596245,290252,624263,842260,523228,216
45      เงินกู้ยืมอื่น000000
46   สถาบันการเงินอื่น153,906139,006125,664123,906135,629147,233
47      เงินกู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร153,906139,006125,664123,906135,629147,233
48      เงินกู้ยืมอื่น000000
49   รัฐบาลกลาง000000
50   รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน1,0000050000
51   บุคคลในประเทศอื่น000000
52   ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ203,894200,398217,127271,050258,924269,662
53      เงินกู้ยืมจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ000000
54      เงินกู้ยืมผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร203,615200,247216,961270,832258,719269,408
55      เงินกู้ยืมอื่น279150166218205254
56หนี้สินอื่น9,5867,79323,22314,11715,52716,624
57ส่วนของทุน1,940,8012,042,3792,040,4182,055,1132,042,3552,029,108
58หนี้สินรวม4,368,6864,392,5174,383,3744,455,8824,342,4734,338,746

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมงบ EEF และ FIDF