EC_EI_009 เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการบริการ กิตติพงษ์ (0-2283-5119) ณปารณีย์ (0-2283-6895)   
  ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:56 (หน่วย: ตามระบุ)  
  ก.พ. 2561 pม.ค. 2561 pธ.ค. 2560 pพ.ย. 2560 pต.ค. 2560 pก.ย. 2560 p
1ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ล้านบาท) 1/1,524.211,486.302,424.311,850.981,567.661,848.13
2   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 2 2/1,524.211,486.302,424.311,850.981,567.661,848.13
3   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมร้อยละ 0.01 3/0.000.000.000.000.000.00
4มูลค่าการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศ (ล้านบาท) 4/76,210.6974,314.88121,215.5092,548.8678,382.9792,406.65
5   ภาคกลาง47,681.7446,078.6182,132.4161,083.3950,558.4262,491.39
6   ภาคตะวันออก9,052.569,490.1715,985.7211,685.299,648.2410,940.50
7   ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ7,256.147,040.639,483.367,674.926,569.557,137.14
8   ภาคเหนือ6,565.226,538.647,393.226,031.905,860.236,991.07
9   ภาคใต้5,655.035,166.826,220.796,073.365,746.544,846.55
10การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ (หน่วย) 5/5,305.008,600.005,121.007,645.0010,979.008,619.00
11   เพื่อที่อยู่อาศัย5,144.008,465.004,974.007,431.0010,405.008,300.00
12   เพื่อการพาณิชยกรรม115.0038.0081.0094.00467.00228.00
13   ที่ดินเปล่า46.0097.0066.00117.00107.0090.00
14   อื่น ๆ 0.000.000.003.000.001.00
15การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ (หน่วย)5,305.008,600.005,121.007,645.0010,979.008,619.00
16   กรุงเทพมหานคร713.00647.002,054.001,655.001,238.001,939.00
17   จังหวัดอื่น ๆ 4,592.007,953.003,067.005,990.009,741.006,680.00
18พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาล (พันตารางเมตร) 6/1,614.511,338.232,049.581,454.741,476.642,056.87
19   กรุงเทพมหานคร998.84784.911,392.87900.171,047.581,419.87
20      สำนักงานเขตใน กทม.699.55498.80833.89569.69472.87739.49
21      แบบ อ. 140.2137.67123.6316.0177.44114.42
22      แบบ 39 ทวิ259.08248.44435.35314.48497.27565.96
23   จังหวัดอื่น ๆ 615.67553.32656.71554.56429.06637.00
24การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ (หน่วย)10,833.009,109.003,201.009,200.0011,168.004,863.00
25   กรุงเทพมหานคร6,268.005,680.001,332.006,538.005,062.002,733.00
26   จังหวัดอื่น ๆ 4,565.003,429.001,869.002,662.006,106.002,130.00
27ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (หน่วย)11,250.009,584.007,762.0010,538.008,404.0011,660.00
28   บ้านจัดสรร3,101.001,950.002,476.003,954.002,530.002,483.00
29   แฟลตและอาคารชุด 7/6,551.006,069.003,764.004,729.004,308.007,287.00
30   ปลูกสร้างเอง1,598.001,565.001,522.001,855.001,566.001,890.00
31สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ (ล้านบาท) 8/2,731,840.342,713,875.092,708,754.902,709,650.912,701,140.752,691,835.25
32   สินเชื่อผู้ประกอบการ647,654.67634,506.19626,528.22643,484.23641,202.93637,126.19
33   สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล2,084,185.662,079,368.902,082,226.682,066,166.682,059,937.822,054,709.05

ที่มา:
1. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
2. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด
3. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
4. ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยกรมที่ดิน ในที่นี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คิดเฉพาะธุรกรรมประเภทขายและขายฝากเท่านั้นไม่รวมการแลกเปลี่ยน การให้ มรดก จดจำนอง การโอนชำระหนี้ การเช่า และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สะท้อนธุรกรรมการซื้อขายจริงของอสังหาริมทรัพย์
2/ ค่าธรรมเนียมฯ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗)ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในอัตราร้อยละ 2
3/ ค่าธรรมเนียมฯ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเรียกเก็บเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และกรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมฯ นอกเหนือจากกรณีที่กล่าว ตลอดจนการขยายระยะเวลาสิ้นสุดในแต่ละกรณี โปรดติดต่อ กรมที่ดิน หรือ www.dol.go.th)
อนึ่งการลดค่าธรรมเนียมฯ จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 นี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2541 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลของกรมที่ดิน ทำให้ได้ข้อมูลย้อนหลังในช่วงปี 2542 – 2545 เป็นข้อมูลรายปีเท่านั้นดังนั้นธปท. จึงได้ประมาณการข้อมูลรายเดือนโดยใช้สัดส่วนการกระจายตัวของค่าธรรมเนียมฯ รวมในแต่ละเดือน
กรมที่ดินได้มีการจัดเก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมฯ แยกเป็นอัตราร้อยละ 2 และ 0.01 เป็นรายเดือนตั้งแต่ เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา (ตามที่มติคณะรัฐมนตรีได้ขยายเวลาไว้)
4/ มูลค่าการซื้อขายที่ดินทั้งประเทศ ธปท.ประมาณการโดยใช้การคำนวณย้อนกลับจากค่าธรรมเนียมฯ ที่จัดเก็บได้ ซึ่งจำแนกออกเป็นอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 0.01 ตาม 2/ และ 3/
5/ กรมที่ดินอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลในเขตภูมิภาค จึงขอตัดรายงานการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศที่จำแนกตามประเภทการจัดสรรฯ ตั้งแต่ข้อมูลปี 2543 - 2552 เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล
6/ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป ข้อมูลพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาลทั้งประเทศจะรวมการอนุญาตแบบ 39 ทวิ ตาม พรบ. ควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2522 ไว้ด้วย
7/ ตั้งแต่มกราคม 2549 ธอส. ใช้ข้อมูล (แฟลตและอาคารชุด) จากกรมที่ดิน แทนที่การขอเลขที่บ้านจากสำนักงานเขตต่างๆ ในกทม.
8/ ตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2546 เป็นต้นไป รวมธนาคารพาณิชย์ไทย (ไม่รวมสาขาธพ.ไทยในต่างประเทศ), สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และรวมธุรกรรมระหว่างธนาคาร, กิจการวิเทศธนกิจ Out-in และ Out-out เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทธุรกิจให้เป็นไป ตามประเภทอุตสาหกรรม ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) (ในช่วงระหว่างตุลาคม 2546 ถึง ธันวาคม 2547 ไม่มีข้อมูลรายเดือน)