EC_EI_019 ดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ 1/
ผู้จัดการบริการ จิตติมา (0-2356-7325) กริช (0-2283-5165 )   
  ปรับปรุงล่าสุด : 01 ส.ค. 2565 11:24 (ในรูปเงินบาท)  
  มิ.ย. 2565 พ.ค. 2565 เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1สินค้าออก      
2   ดัชนีราคา122.55120.06117.46115.09111.87112.84
3   ดัชนีมูลค่า155.57149.38130.12162.03129.63119.26
4   ดัชนีปริมาณ126.95124.42110.78140.78115.87105.69
5สินค้าเข้า      
6   ดัชนีราคา122.42119.18115.66114.37108.64107.89
7   ดัชนีมูลค่า143.41137.84123.71132.76110.57115.71
8   ดัชนีปริมาณ117.15115.66106.95116.08101.77107.25
9ดัชนีราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ100.11100.74101.55100.64102.97104.58

ที่มา:
กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ - ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก - นำเข้า ตามนิยามดุลการชำระเงิน
- ดัชนีปริมาณที่คำนวณในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. และในรูปเงินบาท จะมีค่าเท่ากัน
- ดัชนีราคาในรูปเงินบาท = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินบาท / ดัชนีปริมาณ *100
- ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก นำเข้า ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์